Gwna SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenie Zielone Dzieci rok 2009/2010
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenie Zielone Dzieci rok 2009/2010
niedziela, 07 marca 2010 00:00


NASZE PIERWSZE DZIAANIA w ramach pracy Stowarzyszenia

? Zielone Dzieci? za rok 2009/2010

1. Wanym projektem 2009 roku byo III Forum Ochrony Mazurskiej Przyrody.

Mrgowo. Obchodzono wito Drzewa, ktre odbyo si w ramach III Forum Ochrony Przyrody Mazurskiej organizowanej przez SEEiK. Akcja przebiega pod hasem edukacji ekologicznej i przyrodniczej. ?wito drzewa? wspary ?Zielone Dzieciaki?. Mazurski Park Krajobrazowy z Krutyni, Modzieowy Dom Kultury w Mrgowie i Centrum Kultury i Turystyki w Mrgowie. wito Drzewa obchodzone jest 10 padziernika. To oglnopolska akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Ekologiczno ? Kulturalne Klub Gaja, w ktr samorzd, organizacje i mieszkacy Mrgowa wczaj si rokrocznie. Zaprosilimy do programu na ternie naszego miasta Fundacj Zielone Puca Polski i Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Dodatkow atrakcj bya wystawa edukacyjna powicona mrgowskim ydom, na ktrej prezentowano materiay zwizane z ich histori oraz prace uczestnikw konkursu SEEiK im. Prof. Abrahama Heschela ?Tolerancja i spoeczestwo obywatelskie?. Szczeglnym zainteresowaniem ze wzgldu na przygotowania do Dni Papieskich cieszya si praca Daniela Tworka z Prusinowa, ukazujca Jana Pawa II i rabinw.

GRUDZIE 2009

2. Udzia w Konferencji ? RAZEM IP CZD?

W Warszawa, dn.04.12.2009 5 grudnia odbya si konferencja Pt. Midzynarodowy Dzie Wolontariusza. Honorowy Patronat sprawowaa
Pani Maria Kaczyska Maonka Prezydenta RP

Patronat medialny nad spotkaniem sprawowa Magazyn Pielgniarki i Poonej Radio Wnet- Zielone Dzieciaki www.radiownet.pl Organizatorzy: Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" www.czd.pl Mazowiecka Regionalna Sie Szpitali Promujcych Zdrowie Polska Fundacja Pomocy Dzieciom www.pfpd.pl Miejscem konferencji bya Aula Instytutu, sala 119, I pitro, blok F. Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa. Zaprezentowano Programy Wolontarystyczne w Szpitalach Promujcych Zdrowie nasz udzia zaznaczylimy przez PROGRAM ZIELONEGO WOLONTARIATU oraz dziecice prace i zielone warsztaty. ?Zielone Dzieciaki dla IP CZD" zrealizowane przez Zofi Wojciechowsk ze Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Nadrzdna zasad zielonego wolontariatu jest niesienie pomocy kadej istocie w wiecie ludzi i przyrody. Przez id zielonych warsztatw chcemy budzi poczucie odpowiedzialno za losy tego, co stanowi si dla wielu z nas to dziecicy Zielony Wolontariat z Mazur.

W konferencji wziy udzia liczne organizacje i stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne - wspaniali wolontariusze wspierajcy swym sercem CZD, gdzie przebywaj dzieci terminalnie chore z caej Polski. Fundacja Nasze Dzieci, Polska Fundacji Pomocy Dzieciom, Ex Animo, Fundacja Mederi, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonuri i Choroby Rzadkie Ars Vivendi. Instytucje wspierajce i placwki dydaktyczne wsppracujce ze szpitalem w Midzylesiu. Na konferencji wystpia Zofia Wojciechowska z prelekcj na temat programu Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw realizowanego od 2007 r. Zostay zorganizowane pokazowe Zielone Warsztaty obrazujce nasze dziaania w ramach tzw. "zielonej terapii" przez ekoflorystyk. Wrd tak zaszczytnego grona Stowarzyszenie " Zielone Dzieci" i mrgowska placwka Modzieowy Dom Kultury zostao wyrnione specjalnymi nagrodami-albumami. Jeden z nich zawiera niezwykle serdeczna dedykacj dla wszystkich mieszkacw i wadz miasta Mrgowa. Na sesji miejskiej przekazalimy go na rce Rady Miasta Mrgowo tak by mg on trafi do mrgowskich zbiorw archiwum z pozdrowieniem od Centrum Zdrowia Dziecka.

3. W GRUDNIU Stowarzyszenie zoyo wizyt w Centrum Wolontariatu w Warszawie. Tam odbywao si spotkanie wolontariuszy, ktremu towarzyszya Radiowa JEDYNKA Polskie Radio Program 1. W spotkaniu poruszalimy tematu wiadomoci i potrzeby wsplnego dziaania.

4. Opracowalimy w 2009 roku Program ...Zielone Archiwum Mwionej Historii, ktry jest w obecnym roku kontynuowany przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci. To nasze mazurskie wydanie OCALI OD ZAPOMNIENIA gdzie staramy si stworzy wspania okazj do zaszczepienia modemu pokoleniu pami o wyjtkowych miejscach i ludziach oraz czsto take o ich tragicznej historii z czasw powojennych.

" DROBNE SKARBY ZIEMI MRGOWSKIEJ" to zapis dziejw regionu widzianych przez pryzmat losw konkretnego czowieka. Pan Ryszard Bitowt- regionalista i mrgowski historyk oraz jego unikatowa kolekcja s przedmiotem naszej statutowej troski. Szeroki wymiar edukacyjny oraz spoeczny Programu ZAMH polega take na integracji rodowisk edukacyjnych, samorzdowych i spoecznoci lokalnych. Celem Programu jest zebranie, zarchiwizowanie i udostpnienie w postaci cyfrowej opisw zabytkw przyrody ich niezwykej przeszoci, tworzenie tzw. drzewnych yciorysw w miejskim parku ,powstaym na pocztku ubiegego stulecia. Gromadzimy repliki zdj, dokumentw i informacji o SKARBACH ycia codziennego ludzi zwizanych z dziaalnoci na rzecz przyrody, ktrzy powoli odchodz w zapomnienie. Rdzenni mieszkacy Mazur, Mrgowianie, Repatrianci, Kresowiacy... Materiay w formie reportau i nagra s starannie archiwizowane, a nastpnie w postaci cyfrowej umieszczane na portalu RADIO WNET ZIELONE DZIECIAKI WWW.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/.

5. PROJEKT ?PODARUJ DZIECKU UMIECH? 2010 program zielonych warsztatw, bdcy kontynuacj dziaa od 2007 roku prowadzony na zasadzie wolontariatu i realizowany w 2009 w ramach projektu FIO z Fundacj Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. www.naszedzieci.org.pl

6. 2009/2010 r. PROJEKT- SIA ZIELENI- DRZEWKA DLA YCIA. Kampania Oglnopolska- Szkoy dla przyrody.

Projekt w ramach ?Szkoy dla przyrody. Poznaj, szanuj, chroni ? kampania promujca szkolne projekty ochrony najwaniejszych wartoci lokalnej przyrody? realizowany przez Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wspfinansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt napisany przez obecnego prezesa Stowarzyszenia wygra we wrzeniu 2009 r oglnopolski konkurs i realizowalimy go na zasadzie kontynuacji jako Stowarzyszenie Zielone Dzieci. www.pracownia.org.pl

Sia Zieleni ? drzewka dla ycia, by projektem adresowanym do dzieci na Mazurach przy wsppracy wielu instytucji. DRZEWO symbol dugowiecznoci i prawdziwej siy ducha. Drzewko dla ycia? czowieka, by ochroni go przed nim samym, czynic z niego przyjaciela natury. Zamierzamy w niezwyky sposb, przez rne bodce, sensorycznie budowa przyja z przyrod i przybliy jej tajemnice maemu czowiekowi, dziecku. Uwiadomienie wartoci prawidowych relacji pozwoli otworzy drog do zrozumienia siebie. Celem projektu jest take nauka, oznaczania wrd drzewostanu drzew, ktre chroni i karmi. Przez spotkania z przyrodnikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego chcemy przybliy lokalne pomniki przyrody. Budowa wspprac midzy spoecznoci miasta a organizacjami proekologicznymi i obrocami przyrody a pracownikami Mazurskiego Parku- mamy nadziej w przyszoci Narodowego. W projekcie bior udzia dzieci niepenosprawne z Zespou Szk Specjalnych, ktre s jego gwnymi adresatami oraz inne grupy modziey. Propagujemy zasad zielonego wolontariatu i mamy szans, e dziki przewidzianym zajciom uda si zaczepi t ide wrd uczestnikw. Do projektu zaprosilimy Modzieowy Dom Kultury w Mrgowie oraz Przedszkole ekologiczne ? Stokrotka?. Ponadto bior w nim udzia Szkoa Podstawowa w Krutyni, Przedszkola ? Bajka? oraz ? Kubu?, harcerze Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrgowie, dzieci- pacjenci Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Zesp Szk Szpitalnych w Szczecinie, wietlica Stowarzyszenia Pomocy Osobom Dotknitym Autyzmem w Czstochowie. W ten sposb tworzymy ?zielony most ?dziki, ktremu rozwinie si dalsza wsppraca miedzy placwkami a tym samym dziemi z rnych rejonw Polski.

Promocja lokalnej przyrody i wymiana informacji midzy Zielonymi Dzieciakami przysuya oglnej edukacji jego uczestnikw. Przez porwnanie dowiadcze rozwija si wyobrania i ksztatuj si nawyki proekologiczne. Materia z zaj warsztatowych i spotka jest publikowany na bieco na naszych internetowych zielonych blogach w ten sposb dzieci maj moliwo penego kontaktu z projektem i s dodatkowo motywowane do wykonywania powierzonych zada. Na zasadzie przyjacielskiej rywalizacji kreuj wasne pomysy. Projekt jest tak skonstruowany by zapewnia dowolno ewaluacji zgodnie ze specyfik grupy realizatorw. Praca metod arteterapii, reportau i dokumentacji przyrodniczej oraz z zakresu innych dziedzin sztuki pozwoli na pene zrozumienie zasad zrwnowaonego rozwoju. Projektowi na wszystkich zajciach i spotkaniach towarzyszy nasza specjalna barokowa muzyka, ?podarowana? Zielonym Dzieciakom na potrzeby projektu . Nagarnia Pro Musica Antiqua z Olsztyna dedykowane mazurskiej i warmiskiej przyrodzie uzupeniaj rozwj emocjonalny uczestnikw projektu. Kady z utworw rozpoczyna si naturalnymi odgosami ptakw. Usyszymy bociany, mazurskie wrble i sikory. Muzyka jest naturalnym tworem ywego lasu z jego szumem lici i brzmieniem piewu ptakw. Warsztaty prowadzone byy w grupach integracyjnych gdzie rol opiekuczych wolontariuszy sprawuj dzieci z MDK. Powierzone zadania realizowane byy w zespoach pod kierunkiem wymienicie przygotowanych pedagogw. Pracowalimy metod szkolnego projektu z dziemi w kilku kategoriach wiekowych.

W zapisie ZIELONEGO ARCHIWUM w dniu 7 grudnia istnieje taka relacja:

" W pierwszych dniach grudnia w Modzieowym Domu Kultury odbyy si warsztaty SIA ZIELENI w ramach projektu "Szkoy dla przyrody" realizowanego przez Pani Zosi Wojciechowsk i zielone dzieciaki, ktrymi rwnie jestemy. Projekt jest prowadzony pod patronatem Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i wspfinansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.


W warsztatach wzia udzia najmodsza grupa Akademii Przedszkolaka z Pani Iwona Krapa i Pani Ew Gnoza. Naszymi gomi bya Pani Zofia Wojciechowska , Pan Lenik Piotr z Lenictwa Boe ? Piotr Walijewski oraz dzieci z Przedszkola Stokrotka grupa Fioki z Pani Danut Krzymowsk i zesp edukacyjno-terapeutyczny z ZSS w Mrgowie z Pani Grayn Jurek. Wspaniae integracyjne warsztaty rozpoczy si od opowieci o drzewku Pana Leniczego, ktrym by wierk. Zielone dzieci te miay swoje drzewko - modrzew. Zostay one nazwane: wierk-Elwira i modrzew-Mateo. Dzieci suchay opowieci o zasadach pielgnacji drzew i ich ciekawym yciu. Porwnyway rwnie swj wzrost z wierkiem, ktry tak jak maluszki mia 3 lata. Nastpnie dzieci zabray si do pracy. Po wprowadzeniu w zadanie przez Pani Zosi Wojciechowsk z florystycznych materiaw wykonay cudne drzewo. Byo na nim gniazdko, a w gniazdku ptaszek, byy na drzewie limaki i skaczce abki. Udao nam si stworzy prawdziwe drzewko ycia. Na koniec spotkania dzieci dostay ciasteczka i UWAGA! - nadany im zosta GLEIT Zielonego Wolontariusza wiata Przyrody. Czeka nas jeszcze sadzenie nasionek. .Prezenty z Centrum Wolontariatu z Warszawy i radiowcw PR1. Zielone Zajcia warsztatowe odbyy si przy naszej relaksacyjnej muzyce. Mielimy moliwo wsucha si w odgosy przyrody. Podarowalimy wierk i modrzew uczniom z Zespou Szk Specjalnych by mogli obserwowa jego rozwj w uprawie doniczkowej. To grupa zespou edukacyjno- terapeutycznego "A" prowadzona przez mgr Grayn Jurek od lat zaprzyjanion z projektem Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw. Drzewka na wiosn bd posadzone przy szkole a ju dzi maj swe imiona wygrawerowane na specjalnych tabliczkach. Elwira i Mateo- drzewni przyjaciele, ktrymi s Pastwo Iwaszczyszynowie - to w rzeczywistoci olsztyska malarka, ktra umiowaa przyrod, kwiaty i drzewa oraz Mateusz ? twrca, kompozytor i pieniarz.

7. W styczniu 2010 wzilimy po raz kolejny udzia w WOP w Mrgowie organizujc zielone warsztaty FLOR CARNAWAL .

Wystawilimy nasze prace z projektu Kampanii Szkoy dla Przyrody oraz z wolontariuszami wspieralimy ca akcj dla WOP Jurka Owsiaka. Uhonorowani ponownie dyplomem i specjalnym pismem zainicjowalimy dalsz wspprac.

8. Dnia 26 marca 2010 roku zorganizowalimy konferencj ?Sia zieleni- inspiracj ekorozwoju na Warmii i Mazurach? z udziaem ekspertw z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju z Warszawy i Uniwersytet Warmisko- Mazurski. , ktry dwikiem zobrazowa zaleno midzy rozwojem emocjonalnym czowieka o wartoci natury. W konferencji wzili udzia nasi zaproszeni do projektu prelegenci oraz specjalni eksperci. Byli nimi dr Andrzej Kassenberg prezes Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju z Warszawy oraz prof. Leszek Szarzyski wykadowca UWM, twrca zespou Pro Musica Antiqua dziaajcego pod patronatem MWiM z Olsztyna. W Urzdzie Miasta Mrgowo z udziaem samorzdowcw i mieszkacw miasta dyskutowalimy o problemach ochrony rodowiska. W konferencji wzili udzia samorzdowcy z regionu Warmii i Mazur oraz przedstawiciele organizacji pozarzdowych a take spoeczno miasta.

Zorganizowana w dniu 26 marca konferencja w Sali UM nad ,nad ktr obja honorowy patronat Burmistrz Mrgowa, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, Pracownia na rzecz Wszystkich, Radiownet zielone dzieciaki, NFOSGW zamyka cykl dydaktycznych spotka z dziemi i modzie.

Prelekcja zaproszonego gocia dr Andrzeja Kassenberga dotyczya rozwaa o stanie zmian klimatycznych wiata bya to prba odpowiedzi na wane dla przyszych pokole pytanie- Czy jestemy pokornymi uczniami czy ?chuliganami? ekologicznymi? Instytut prowadzi szeroko zakrojone dziaania opiniotwrcze w zakresie OCHRONY KLIMATU czego odzwierciedleniem jest portal www.chronmyklimat.pl Przeprowadzono prezentacj zagadnie w panelu dyskusyjnym ?Co dalej po szczycie klimatycznym w Kopenhadze?

9. Przygotowalimy program animacji spoecznej pt- ?Dialog pokole z si natury? jako inspiracja do muzycznych kompozycji na flet. Koncert i prelekcja -Sia zieleni na flet solo w wykonaniu prof. Leszka Szarzyskiego z zespou Pro Musica Antiqua staa si przyczynkiem do rozwaa nad zagadnieniem ?Przyrod pena miechu i muzyki?. Muzyka poddana zostaa analizie przyrodniczej jako zielony efekt echa wszechwiata czystej natury.

10. Wsparlimy 10 Jubileuszowe wydanie imprezy charytatywnej BY DLA INNYCH organizowanej dla dzieci i modziey niepenosprawnej DPS w Mrgowie. Wsppracujemy razem przy projektach od 2007 roku jeszcze jako nieformalna grupa na zasadach animacji spoecznej z Modzieowym Domem Kultury w Mrgowie.

W cyklicznych spotkaniach towarzyszcych imprezie przeprowadzilimy zajcia z dziemi i rodzicami oraz pokazalimy powstae w naszych projektach prace.

11. Realizowalimy w oparciu o Wojewod Warmisko ? Mazurskiego projekt ? Spotkania z mazursk przyrod? przez Eko- florystyk.

W cyklu zaj o charakterze integracyjnym w kilkinastu sesjach wziy udzia dzieci z Modzieowego Domu Kultury w Mrgowie oraz dwch wietlic rodowiskowych ? Gniazdo? i ? Bratek?. Zadaniem projektu byo:

integracja spoecznoci lokalnej Mrgowa i okolic wok idei "bliej natury bliej serca", rwnie ze spoecznoci innych miast, propagowanie zdrowego stylu ycia wrd dzieci i modziey, poznanie wartoci pikna polskiej przyrody i potrzeby jej ochrony, zwikszenie dziaa na rzecz ochrony rodowiska poprzez organizacj staych akcji majcych na celu uwraliwienie na problemy przyrody, zwikszenie roli edukacji ekologicznej wrd dzieci z przedszkoli i szk podstawowych oraz gimnazjalnych, prelekcje ekologiczne w trakcie spotka, wsppraca na rzecz rozwoju szeroko pojtej ekologii.

Spotykay si dzieci i modzie z Modzieowego Domu Kultury w Mrgowie, wietlicy rodowiskowej? Bratek? , wietlicy rodowiskowej dziaajcej w grupie ? Gniazdo?. Mali pacjenci Szpitala Powiatowego w Mrgowie, Dzieci i ich rodzice w IP CZD Warszawie. Mieszkacy miasta Mrgowa i Olsztyna.

Gocie odwiedzajcy Warmi i Mazury. Zorganizowano cznie 16 sesji warsztatowych. Wzio w nich udzia ok. 80 dzieci. Zrealizowano tematy: jesienne kompozycje , mazurskie dary natury, spotkania z mazursk przyrod, jesienne Eko-florystyczne krajobrazy, zaplecione warkocze jesieni, w sadzie, spotkanie w parku im Juliusza Sowackiego, poznajemy zabytki przyrody naszego regionu, witeczny mazurski las, mazurskie ywioy, spotkanie wigilijne z tradycj mazurskiego podarku, wakacyjny dar ziemi, kopernikaskie historie z kwiatami, tradycja adwentowego wianka, florystyczne karty z yczeniami

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa