Główna Śladami poetów- Ernst Wiechert i Konstanty Ildefons Gałczyński
Śladami poetów- Ernst Wiechert i Konstanty Ildefons Gałczyński
poniedziałek, 13 października 2014 06:28

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt Śladami poetów. Ernst Wiechert i K.I. Gałczyński realizowany w ramach programu Grundtviga.

Finansowany przez:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

„PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW”

Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

koordynator w Berlinie

Bogusław Fleck

030 2135208

0176 831 71 609

E-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynatorem w Polsce jest Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa – Polska, głównym koordynatorem projektu i współautorem i współorganizatorem jest organizacja z Berlina Policultura.  Autorką koncepcji projektu jest Zofia Wojciechowska, wspiera Instytut Hortiterapii.

Informacja o organizatorach : Policultura - To polsko-niemieckie stowarzyszenie o charakterze non profit zarejestrowane jest w Berlinie, działaczami są przede wszystkim osoby należące do środowiska emigracyjnego. Jego działanie skierowane jest zarówno w obszarze regionalnym, ogólnopaństwowym jak i europejskim. Pojęcie ”kultura” rozumiane jest bardzo szeroko i ma na celu przyczynić się do lepszego porozumienia miedzy narodami. Jest stowarzyszeniem nowym skupiającym działaczy społecznych z wieloletnim doświadczeniem i z różnych obszarów działania.

 

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje się : Rozwijaniem tożsamości narodowej, edukacją wielopoziomowa i integracją międzypokoleniowa. Celem jest:  Ochrona dziedzictwa narodowego. Popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i religii, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Współpraca ze środowiskami polonijnymi. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Promocja zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Edukacja na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju zgodnie z siłami natury i pełnego szacunku do jej zasobów. Prowadzenie działań na rzecz integracji w środowisku lokalnym, w tym aktywnej integracji, integracji międzypokoleniowej. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w małym mieście Mrągowie, i działa na obszarze Warmii i Mazur. Jest to teren kraju, który ze względu na swoje piękne położenie wśród wielkich jezior skierowany jest na aktywność turystyczną w okresie letnim, dbający szczególnie o ochronę środowiska naturalnego z ograniczonym rozwojem przemysłu.

 

Powiat Mrągowski, w którym będzie realizowany projekt odznacza się występowaniem obszarów chronionego krajobrazu Natura 2000, istnieje tu Mazurski Park Krajobrazowy. Społeczność miasta Mrągowa charakteryzuje się słabą dynamiką. Zauważamy więc potrzebę ciągłej edukacji i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu. W mieście i okolicy istnieje spory odsetek ludzi starszych oraz duża liczba osób bezrobotnych - co powoduje, że wszelkie formy zachęcające do działalności adresowane do mieszkańców są niezwykle ważne. Decydujący wpływ na rozwój regionu ma agro- turystyka oraz promocja kultury i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Funkcjonują tu szkoły i placówki oświatowe skupiające dzieci i młodzież mieszkającą w Powiecie Mrągowskim. Stowarzyszenie Zielone Dzieci jest miejscem spotkań wielu pokoleń. Projekt zakłada wytworzenie wśród uczestników nowych umiejętności oraz nabycia wiedzy o niezwykłych mieszkańcach ziemi Mrągowskiej.

 

Stowarzyszenie Policultura oraz Stowarzyszenie Zielone Dzieci nawiązały kontakt ze sobą na corocznych spotkaniach Międzynarodowego Forum Mediów Polonijnych. Tam powstał pomysł na zrealizowanie projektu, o wspólnym dziedzictwie kulturowym wytworzonym przez dwóch pisarzy (niemieckiego i polskiego) Ernsta Wiecherta i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a którzy mieszkali zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

 

OPIS: Grupa wolontariuszy z Berlina (6 osób) oraz z Mazur (6 osób) zgodziła się pomagać w pracach badawczych. Wolontariusze z Berlina będą podążać  śladami poetów na terenie Mazur i zbierać materiał informacyjny w postaci zdjęć, wywiadów z mieszkańcami, pisemnych pamiątek związanych z życiem i twórczością poetów, tworzyć dźwiękowy zapis wspólnej historii. To samo będą czynić wolontariusze z Mazur na terenie Berlina. W Berlinie będą szukać miejsc związanych z pobytem pisarzy w tym mieście. Zadaniem wolontariuszy będzie sfotografowanie i opisanie obecnej sytuacji pamiątkowych miejsc i zachowanych pamiątek po pisarzach.

Na podstawie zebranych materiałów pozostali członkowie obu organizacji wraz ze specjalistami (historykami, filologami, grafikami, archiwistami i dziennikarzami) przygotują wystawę , która będzie prezentowana w polsko-niemieckiej księgarni ”Buchbund” w Berlinie oraz Leśniczówce PRANIE – mazurskim muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Polsce.

 

Efekty programu i prac badawczych zostaną przedstawione na konferencji z udziałem Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta. W planie istnieje również stworzenie filmu dokumentalnego. Podczas prac wolontariackich towarzyszyć będzie seniorom kamera, która rejestrować będzie cały przebieg projektu. Poprzez pryzmat wolontariuszy, nabywaniu przez nich wiedzy, i wzrastającej świadomości, ich komentarzy i zachowań chcemy przekazać informacje o obu pisarzach, ich twórczości oraz zaskakujących postawach życiowych.

Zakres realizacji filmu dokumentalnego uzależniony będzie od funduszy, o które oba stowarzyszenia się ubiegają. Do realizacji projektu zgłosili się seniorzy, którzy znają twórczość jednego z poetów, a w trakcie swojej pracy będą mieli okazję poznać historię i codzienność innego kraju. Projekt ma zwiększyć aktywność seniorów, sprawić, by dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, i pomóc przełamywać bariery międzykulturowe, wzmocnić ich poczucie wartości jako członka społeczeństwa, ma też ubogacić ich kulturowo i być źródłem satysfakcji i samorozwoju.


Wolontariusze będą pracować w obszarze, który ich szczególnie interesuje. Współpraca z pozostałymi uczestnikami biorącymi udział w przygotowaniu wystawy przyczyni się do poznania nowych ludzi, pozwoli na bliższe kontakty międzyludzkie oraz poznanie ich realiów życia. Szczególne znaczenie ma fakt, że wolontariusze z wielkiego miasta jakim jest Berlin będą mieli okazję  poznać tryb życia, ludzi, środowisko naturalne małego miasteczka i okolic, jego uroki i specyfikę. Natomiast wolontariusze z małego miasta będą mieli okazje przebywać w metropolii, która ma do zaoferowania zgoła zupełnie coś innego.

Obie grupy będą miały kontakt z nowoczesnymi mediami takimi jak Internet, telefony komórkowe z możliwością robienia zdjęć, filmów oraz audio-wywiadów, które będą zastosowane przy realizacji projektu. Krótkie szkolenie w tym zakresie zapewni seniorom aktualizację wiedzy na obowiązującym w obecnym czasie poziomie co sprawi większą pewność siebie w kontakcie z nowymi technologiami.

Idąc śladami obu poetów wolontariusze napotkają dokumenty oraz dokumentacje ich życia w obu językach, co będzie wspaniałą okazją do odświeżenia znajomości obu języków

Ta różnorodność stanowi szczególną wartość poznawcza dla obu grup, poszerzy ich wiedzę o rzeczy zupełnie nowe zarówno z obszaru kultury narodowej jak i środowiska naturalnego- tak bardzo zróżnicowanego.

 

Zadania wolontariuszy w obu stowarzyszeniach:

Podczas 3-tygodniowego pobytu w obcym kraju wolontariusze będą zbierać informacje o dwóch poetach mieszkających niegdyś na Mazurach i w Berlinie. W tym celu korzystać będą z nowoczesnych środków medialnych takich jak Internet, odwiedzać będą lokalne muzea i biblioteki, przeprowadzać będą ˛ wywiady z mieszkańcami- gromadzić informacje w formie pisemnej, fotograficznej czy audiowizualnej. Jednocześnie razem z organizatorami będą dokumentować swoje działania oraz formułować swoje opinie o wartości edukacyjnej projektu, które zostaną sukcesywnie umieszczane na portalach internetowych, w lokalnych gazetach i radiu.

Pod koniec powstanie jeden dokument przedstawiający przebieg całego projektu wraz z wystawą poświęconą poetom zwieńczającą całość. Ponadto Seniorzy będą mieć możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu korzystając z tego co w tym zakresie oferują oba miejsca. W Berlinie będzie to szeroka oferta kulturalna - muzea, koncerty muzyczne, wystawy oraz spacery po mieście jak i berlińskich lasach czy okolicznych trasach spacerowych w pobliżu jezior.

Mazury z kolei proponują przepiękne środowisko naturalne, ogromne przestrzenie wodne, sporty wodne, czyste powietrze, zdrowe odżywianie, lokalne festiwale muzyczne. Projekt tworzenia wystawy z założenia jest działaniem non profit w konsekwencji czego praca wolontariuszy będzie miała ten sam charakter. Udział wolontariuszy w filmie dokumentalnym odbędzie się za ich zgoda i konsekwentnie nieodpłatnie.

Oczekujemy również inicjatywy ze strony gości , na ich propozycje spędzenia wspólnego czasu. Zadaniem wolontariuszy goszczącego stowarzyszenia będzie również pomoc przy przyjmowaniu i opiece wolontariuszy przybyłych. Będą oni uczestniczyć w wolnym czasie gości, wspólnie organizować niektóre posiłki, wyjścia na imprezy i spotkania kulturalne czy wycieczki krajoznawcze.


Poza czynnościami związanymi bezpośrednio z przygotowaniem wystawy przewidziane są dla wolontariuszy:

- wycieczki krajoznawcze

- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

- zwiedzanie muzeów

- wspólne (z gospodarzami i ich rodzinami oraz pozostałymi członkami stowarzyszenia) spotkania towarzyskie, korzystanie z

uroków natury, wspólne gotowanie i biesiadowanie. . .

To wszystko pozwoli wolontariuszom zdobyć nowe doświadczenia , poszerzyć spektrum działań w codziennym życiu, uzyskać poczucie samozadowolenia i pewności siebie. Zdobytymi doświadczeniami podzielą się po powrocie do domu z rodziną i przyjaciółmi, a zawiązane kontakty towarzyskie mogą być pielęgnowane przez następne lata. Również oba stowarzyszenia będą miały okazje lepiej poznać swoje sposoby działania co z pewnością przyczyni się do realizacji następnych wspólnych projektów. Dla obu stowarzyszeń , które działają non profit praca wolontariuszy będzie stanowić ogromną pomoc praktyczną w realizowaniu zamierzeń.

W wyniku pracy wolontariackiej seniorzy będą mieli wymierne korzyści w zakresie:

- Zawieranie i utrzymanie międzynarodowych kontaktów;

- Możliwości porównania standardu życia rówieśników z innych krajów;

- Możliwość podnoszenia umiejętności językowych;

- Pozbycie się własnych uprzedzeń;

- Dostrzeżenie nowych możliwości i perspektyw we własnym kraju po zapoznaniu się z sytuacją kraju organizacji goszczącej.

- Uczestnictwo w tworzeniu filmu dokumentalnego oraz wystawy, dające możliwość działania w nieznanych do tej pory dziedzinach i osiąganiu satysfakcji.

Tego rodzaju doświadczenia sprzyjają procesowi otwierania się na rzeczy nowe, budowaniu tolerancji, wzmocnieniu poczucia własnej wartości i chęci do życia.


Od naszych kandydatów oczekujemy aby:

- Mieli zainteresowanie i wyczucie tematu

- Byli gotowi wystąpić w filmie dokumentalnym

- Byli elastyczni i mieli otwarty umysł;

- Byli ciekawi świata i mieli potrzebę poznawania nowych ludzi, innych kultur i zwyczajów;

- posiadali chęć uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności;

- Byli towarzyscy i przyjacielscy, szczególnie w komunikacji z innymi;

- Potrafili umiejętnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia oraz precyzyjnie wyrażać swoje potrzeby i uczucia;

- Znali swoje własne ograniczenia w pracy fizycznej i umysłowej.

- Umiejętność respektowania różnic kulturowych;

- Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

Lista chętnych do wzięcia udziału w tym projekcie już obecnie jest zaskakująco długa. Organizatorzy podjęli decyzje o wyborze pozostałych wolontariuszy dopiero po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie projektu.

Zadaniem mentorów będzie opieka zarówno nad wolontariuszami wyjeżdżającymi jak i przyjeżdżającymi.

Zadania mentorów w stosunku do grupy wyjeżdżającej:

- przygotowanie wolontariuszy przed wyjazdem do obcego kraju.

- zakup biletów w obie strony na pociąg

- ubezpieczenie

- ocena sprawozdań wolontariuszy z przebiegu pobytu w partnerskim stowarzyszeniu

- organizacja zakwaterowania i wyżywienia

- zakup biletów na środki komunikacji miejskiej na cały okres pobytu

- organizacja prac wolontariackich

Na podstawie własnej obserwacji oraz sprawozdań seniorów będą oceniali przebieg ich pracy w partnerskiej organizacji.

W przypadku wolontariuszy przyjezdnych mentorzy będą odpowiedzialni za:

- odebranie przybyłych wolontariuszy z dworca

- zorganizowanie noclegów

- zakup biletów na komunikację lokalna

- wyżywienie

- wprowadzenie w czynności projektowe

- koordynacja prac projektowych

- kontakt z miejscowymi działaczami i społecznością lokalną

- przygotowanie propozycji na spędzanie wolnego czasu oraz współuczestnictwo

- odprowadzenie wolontariuszy na dworzec

- ocena przebiegu projektu na podstawie przygotowanych ankiet wypełnianych regularnie przez wolontariuszy

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa