Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
poniedziałek, 13 października 2014 06:28

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt ladami poetw. Ernst Wiechert i K.I. Gaczyski realizowany w ramach programu Grundtviga.

Finansowany przez:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu ?Uczenie si przez cae ycie?

ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

?PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORW?

Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

koordynator w Berlinie

Bogusaw Fleck

030 2135208

0176 831 71 609

E-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynatorem w Polsce jest Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrgowa ? Polska, gwnym koordynatorem projektu i wspautorem i wsporganizatorem jest organizacja z Berlina Policultura. Autork koncepcji projektu jest Zofia Wojciechowska, wspiera Instytut Hortiterapii.

Informacja o organizatorach : Policultura - To polsko-niemieckie stowarzyszenie o charakterze non profit zarejestrowane jest w Berlinie, dziaaczami s przede wszystkim osoby nalece do rodowiska emigracyjnego. Jego dziaanie skierowane jest zarwno w obszarze regionalnym, oglnopastwowym jak i europejskim. Pojcie ?kultura? rozumiane jest bardzo szeroko i ma na celu przyczyni si do lepszego porozumienia miedzy narodami. Jest stowarzyszeniem nowym skupiajcym dziaaczy spoecznych z wieloletnim dowiadczeniem i z rnych obszarw dziaania.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje si : Rozwijaniem tosamoci narodowej, edukacj wielopoziomowa i integracj midzypokoleniowa. Celem jest: Ochrona dziedzictwa narodowego. Popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i religii, ze szczeglnym uwzgldnieniem Warmii i Mazur. Wsppraca ze rodowiskami polonijnymi. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Promocja zrwnowaonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Edukacja na rzecz poszerzania wiadomoci ekologicznej, spoecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej. Propagowanie idei zrwnowaonego rozwoju zgodnie z siami natury i penego szacunku do jej zasobw. Prowadzenie dziaa na rzecz integracji w rodowisku lokalnym, w tym aktywnej integracji, integracji midzypokoleniowej. Aktywizacja osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. Wsparcie modziey z mniejszymi szansami. Wsparcie osb niepenosprawnych. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w maym miecie Mrgowie, i dziaa na obszarze Warmii i Mazur. Jest to teren kraju, ktry ze wzgldu na swoje pikne pooenie wrd wielkich jezior skierowany jest na aktywno turystyczn w okresie letnim, dbajcy szczeglnie o ochron rodowiska naturalnego z ograniczonym rozwojem przemysu.

Powiat Mrgowski, w ktrym bdzie realizowany projekt odznacza si wystpowaniem obszarw chronionego krajobrazu Natura 2000, istnieje tu Mazurski Park Krajobrazowy. Spoeczno miasta Mrgowa charakteryzuje si sab dynamik. Zauwaamy wic potrzeb cigej edukacji i przeciwdziaania spoecznemu wykluczeniu. W miecie i okolicy istnieje spory odsetek ludzi starszych oraz dua liczba osb bezrobotnych - co powoduje, e wszelkie formy zachcajce do dziaalnoci adresowane do mieszkacw s niezwykle wane. Decydujcy wpyw na rozwj regionu ma agro- turystyka oraz promocja kultury i regionalnych wydarze kulturalnych. Funkcjonuj tu szkoy i placwki owiatowe skupiajce dzieci i modzie mieszkajc w Powiecie Mrgowskim. Stowarzyszenie Zielone Dzieci jest miejscem spotka wielu pokole. Projekt zakada wytworzenie wrd uczestnikw nowych umiejtnoci oraz nabycia wiedzy o niezwykych mieszkacach ziemi Mrgowskiej.

Stowarzyszenie Policultura oraz Stowarzyszenie Zielone Dzieci nawizay kontakt ze sob na corocznych spotkaniach Midzynarodowego Forum Mediw Polonijnych. Tam powsta pomys na zrealizowanie projektu, o wsplnym dziedzictwie kulturowym wytworzonym przez dwch pisarzy (niemieckiego i polskiego) Ernsta Wiecherta i Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego, a ktrzy mieszkali zarwno w Polsce jak i w Niemczech.

OPIS: Grupa wolontariuszy z Berlina (6 osb) oraz z Mazur (6 osb) zgodzia si pomaga w pracach badawczych. Wolontariusze z Berlina bd poda ladami poetw na terenie Mazur i zbiera materia informacyjny w postaci zdj, wywiadw z mieszkacami, pisemnych pamitek zwizanych z yciem i twrczoci poetw, tworzy dwikowy zapis wsplnej historii. To samo bd czyni wolontariusze z Mazur na terenie Berlina. W Berlinie bd szuka miejsc zwizanych z pobytem pisarzy w tym miecie. Zadaniem wolontariuszy bdzie sfotografowanie i opisanie obecnej sytuacji pamitkowych miejsc i zachowanych pamitek po pisarzach.

Na podstawie zebranych materiaw pozostali czonkowie obu organizacji wraz ze specjalistami (historykami, filologami, grafikami, archiwistami i dziennikarzami) przygotuj wystaw , ktra bdzie prezentowana w polsko-niemieckiej ksigarni ?Buchbund? w Berlinie oraz Leniczwce PRANIE ? mazurskim muzeum Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego w Polsce.

Efekty programu i prac badawczych zostan przedstawione na konferencji z udziaem Midzynarodowego Towarzystwa Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta. W planie istnieje rwnie stworzenie filmu dokumentalnego. Podczas prac wolontariackich towarzyszy bdzie seniorom kamera, ktra rejestrowa bdzie cay przebieg projektu. Poprzez pryzmat wolontariuszy, nabywaniu przez nich wiedzy, i wzrastajcej wiadomoci, ich komentarzy i zachowa chcemy przekaza informacje o obu pisarzach, ich twrczoci oraz zaskakujcych postawach yciowych.

Zakres realizacji filmu dokumentalnego uzaleniony bdzie od funduszy, o ktre oba stowarzyszenia si ubiegaj. Do realizacji projektu zgosili si seniorzy, ktrzy znaj twrczo jednego z poetw, a w trakcie swojej pracy bd mieli okazj pozna histori i codzienno innego kraju. Projekt ma zwikszy aktywno seniorw, sprawi, by dzielili si swoimi dowiadczeniami i wiedz, i pomc przeamywa bariery midzykulturowe, wzmocni ich poczucie wartoci jako czonka spoeczestwa, ma te ubogaci ich kulturowo i by rdem satysfakcji i samorozwoju.


Wolontariusze bd pracowa w obszarze, ktry ich szczeglnie interesuje. Wsppraca z pozostaymi uczestnikami biorcymi udzia w przygotowaniu wystawy przyczyni si do poznania nowych ludzi, pozwoli na blisze kontakty midzyludzkie oraz poznanie ich realiw ycia. Szczeglne znaczenie ma fakt, e wolontariusze z wielkiego miasta jakim jest Berlin bd mieli okazj pozna tryb ycia, ludzi, rodowisko naturalne maego miasteczka i okolic, jego uroki i specyfik. Natomiast wolontariusze z maego miasta bd mieli okazje przebywa w metropolii, ktra ma do zaoferowania zgoa zupenie co innego.

Obie grupy bd miay kontakt z nowoczesnymi mediami takimi jak Internet, telefony komrkowe z moliwoci robienia zdj, filmw oraz audio-wywiadw, ktre bd zastosowane przy realizacji projektu. Krtkie szkolenie w tym zakresie zapewni seniorom aktualizacj wiedzy na obowizujcym w obecnym czasie poziomie co sprawi wiksz pewno siebie w kontakcie z nowymi technologiami.

Idc ladami obu poetw wolontariusze napotkaj dokumenty oraz dokumentacje ich ycia w obu jzykach, co bdzie wspania okazj do odwieenia znajomoci obu jzykw

Ta rnorodno stanowi szczegln warto poznawcza dla obu grup, poszerzy ich wiedz o rzeczy zupenie nowe zarwno z obszaru kultury narodowej jak i rodowiska naturalnego- tak bardzo zrnicowanego.

Zadania wolontariuszy w obu stowarzyszeniach:

Podczas 3-tygodniowego pobytu w obcym kraju wolontariusze bd zbiera informacje o dwch poetach mieszkajcych niegdy na Mazurach i w Berlinie. W tym celu korzysta bd z nowoczesnych rodkw medialnych takich jak Internet, odwiedza bd lokalne muzea i biblioteki, przeprowadza bd wywiady z mieszkacami- gromadzi informacje w formie pisemnej, fotograficznej czy audiowizualnej. Jednoczenie razem z organizatorami bd dokumentowa swoje dziaania oraz formuowa swoje opinie o wartoci edukacyjnej projektu, ktre zostan sukcesywnie umieszczane na portalach internetowych, w lokalnych gazetach i radiu.

Pod koniec powstanie jeden dokument przedstawiajcy przebieg caego projektu wraz z wystaw powicon poetom zwieczajc cao. Ponadto Seniorzy bd mie moliwo aktywnego spdzania wolnego czasu korzystajc z tego co w tym zakresie oferuj oba miejsca. W Berlinie bdzie to szeroka oferta kulturalna - muzea, koncerty muzyczne, wystawy oraz spacery po miecie jak i berliskich lasach czy okolicznych trasach spacerowych w pobliu jezior.

Mazury z kolei proponuj przepikne rodowisko naturalne, ogromne przestrzenie wodne, sporty wodne, czyste powietrze, zdrowe odywianie, lokalne festiwale muzyczne. Projekt tworzenia wystawy z zaoenia jest dziaaniem non profit w konsekwencji czego praca wolontariuszy bdzie miaa ten sam charakter. Udzia wolontariuszy w filmie dokumentalnym odbdzie si za ich zgoda i konsekwentnie nieodpatnie.

Oczekujemy rwnie inicjatywy ze strony goci , na ich propozycje spdzenia wsplnego czasu. Zadaniem wolontariuszy goszczcego stowarzyszenia bdzie rwnie pomoc przy przyjmowaniu i opiece wolontariuszy przybyych. Bd oni uczestniczy w wolnym czasie goci, wsplnie organizowa niektre posiki, wyjcia na imprezy i spotkania kulturalne czy wycieczki krajoznawcze.


Poza czynnociami zwizanymi bezporednio z przygotowaniem wystawy przewidziane s dla wolontariuszy:

- wycieczki krajoznawcze

- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

- zwiedzanie muzew

- wsplne (z gospodarzami i ich rodzinami oraz pozostaymi czonkami stowarzyszenia) spotkania towarzyskie, korzystanie z

urokw natury, wsplne gotowanie i biesiadowanie. . .

To wszystko pozwoli wolontariuszom zdoby nowe dowiadczenia , poszerzy spektrum dziaa w codziennym yciu, uzyska poczucie samozadowolenia i pewnoci siebie. Zdobytymi dowiadczeniami podziel si po powrocie do domu z rodzin i przyjacimi, a zawizane kontakty towarzyskie mog by pielgnowane przez nastpne lata. Rwnie oba stowarzyszenia bd miay okazje lepiej pozna swoje sposoby dziaania co z pewnoci przyczyni si do realizacji nastpnych wsplnych projektw. Dla obu stowarzysze , ktre dziaaj non profit praca wolontariuszy bdzie stanowi ogromn pomoc praktyczn w realizowaniu zamierze.

W wyniku pracy wolontariackiej seniorzy bd mieli wymierne korzyci w zakresie:

- Zawieranie i utrzymanie midzynarodowych kontaktw;

- Moliwoci porwnania standardu ycia rwienikw z innych krajw;

- Moliwo podnoszenia umiejtnoci jzykowych;

- Pozbycie si wasnych uprzedze;

- Dostrzeenie nowych moliwoci i perspektyw we wasnym kraju po zapoznaniu si z sytuacj kraju organizacji goszczcej.

- Uczestnictwo w tworzeniu filmu dokumentalnego oraz wystawy, dajce moliwo dziaania w nieznanych do tej pory dziedzinach i osiganiu satysfakcji.

Tego rodzaju dowiadczenia sprzyjaj procesowi otwierania si na rzeczy nowe, budowaniu tolerancji, wzmocnieniu poczucia wasnej wartoci i chci do ycia.


Od naszych kandydatw oczekujemy aby:

- Mieli zainteresowanie i wyczucie tematu

- Byli gotowi wystpi w filmie dokumentalnym

- Byli elastyczni i mieli otwarty umys;

- Byli ciekawi wiata i mieli potrzeb poznawania nowych ludzi, innych kultur i zwyczajw;

- posiadali ch uczestniczenia w yciu lokalnej spoecznoci;

- Byli towarzyscy i przyjacielscy, szczeglnie w komunikacji z innymi;

- Potrafili umiejtnie rozwizywa konflikty i nieporozumienia oraz precyzyjnie wyraa swoje potrzeby i uczucia;

- Znali swoje wasne ograniczenia w pracy fizycznej i umysowej.

- Umiejtno respektowania rnic kulturowych;

- Poczucie odpowiedzialnoci za powierzone zadania;

Lista chtnych do wzicia udziau w tym projekcie ju obecnie jest zaskakujco duga. Organizatorzy podjli decyzje o wyborze pozostaych wolontariuszy dopiero po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie projektu.

Zadaniem mentorw bdzie opieka zarwno nad wolontariuszami wyjedajcymi jak i przyjedajcymi.

Zadania mentorw w stosunku do grupy wyjedajcej:

- przygotowanie wolontariuszy przed wyjazdem do obcego kraju.

- zakup biletw w obie strony na pocig

- ubezpieczenie

- ocena sprawozda wolontariuszy z przebiegu pobytu w partnerskim stowarzyszeniu

- organizacja zakwaterowania i wyywienia

- zakup biletw na rodki komunikacji miejskiej na cay okres pobytu

- organizacja prac wolontariackich

Na podstawie wasnej obserwacji oraz sprawozda seniorw bd oceniali przebieg ich pracy w partnerskiej organizacji.

W przypadku wolontariuszy przyjezdnych mentorzy bd odpowiedzialni za:

- odebranie przybyych wolontariuszy z dworca

- zorganizowanie noclegw

- zakup biletw na komunikacj lokalna

- wyywienie

- wprowadzenie w czynnoci projektowe

- koordynacja prac projektowych

- kontakt z miejscowymi dziaaczami i spoecznoci lokaln

- przygotowanie propozycji na spdzanie wolnego czasu oraz wspuczestnictwo

- odprowadzenie wolontariuszy na dworzec

- ocena przebiegu projektu na podstawie przygotowanych ankiet wypenianych regularnie przez wolontariuszy

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa