Gwna Projekt Śladami poetów. Ernst Wiechert i K.I. Gałczyński realizowany w ramach programu Grundtviga.
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Projekt Śladami poetów. Ernst Wiechert i K.I. Gałczyński realizowany w ramach programu Grundtviga.
poniedziałek, 13 października 2014 06:28

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt Śladami poetów. Ernst Wiechert i K.I. Gałczyński realizowany w ramach programu Grundtviga.

Finansowany przez: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.

ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa.

Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

koordynator w Berlinie

Bogusław Fleck

030 2135208

0176 831 71 609

E-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynatorem w Polsce jest Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa, Polska, g��wnym koordynatorem projektu i wsp�autorem i wsp�organizatorem jest organizacja z Berlina Policultura. �Autork� koncepcji projektu jest Zofia Wojciechowska, wspiera Instytut Hortiterapii.

Informacja o organizatorach : Policultura - To polsko-niemieckie stowarzyszenie o charakterze non profit zarejestrowane jest w Berlinie, dzia�aczami s� przede wszystkim osoby nale��ce do �rodowiska emigracyjnego. Jego dzia�anie skierowane jest zar�wno w obszarze regionalnym, og�lnopa�stwowym jak i europejskim. Poj�cie ?kultura? rozumiane jest bardzo szeroko i ma na celu przyczyni� si� do lepszego porozumienia miedzy narodami. Jest stowarzyszeniem nowym skupiaj�cym dzia�aczy spo�ecznych z wieloletnim do�wiadczeniem i z r�nych obszar�w dzia�ania.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje si� : Rozwijaniem to�samo�ci narodowej, edukacj� wielopoziomowa i integracj� mi�dzypokoleniowa. Celem jest: �Ochrona dziedzictwa narodowego. Popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i religii, ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem Warmii i Mazur. Wsp�praca ze �rodowiskami polonijnymi. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Promocja zr�wnowa�onego rozwoju regionalnego i lokalnego. Edukacja na rzecz poszerzania �wiadomo�ci ekologicznej, spo�ecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej. Propagowanie idei zr�wnowa�onego rozwoju zgodnie z si�ami natury i pe�nego szacunku do jej zasob�w. Prowadzenie dzia�a� na rzecz integracji w �rodowisku lokalnym, w tym aktywnej integracji, integracji mi�dzypokoleniowej. Aktywizacja os�b zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym. Wsparcie m�odzie�y z mniejszymi szansami. Wsparcie os�b niepe�nosprawnych. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w ma�ym mie�cie Mr�gowie, i dzia�a na obszarze Warmii i Mazur. Jest to teren kraju, kt�ry ze wzgl�du na swoje pi�kne po�o�enie w�r�d wielkich jezior skierowany jest na aktywno�� turystyczn� w okresie letnim, dbaj�cy szczeg�lnie o ochron� �rodowiska naturalnego z ograniczonym rozwojem przemys�u.

Powiat Mr�gowski, w kt�rym b�dzie realizowany projekt odznacza si� wyst�powaniem obszar�w chronionego krajobrazu Natura 2000, istnieje tu Mazurski Park Krajobrazowy. Spo�eczno�� miasta Mr�gowa charakteryzuje si� s�ab� dynamik�. Zauwa�amy wi�c potrzeb� ci�g�ej edukacji i przeciwdzia�ania spo�ecznemu wykluczeniu. W mie�cie i okolicy istnieje spory odsetek ludzi starszych oraz du�a liczba os�b bezrobotnych - co powoduje, �e wszelkie formy zach�caj�ce do dzia�alno�ci adresowane do mieszka�c�w s� niezwykle wa�ne. Decyduj�cy wp�yw na rozw�j regionu ma agro- turystyka oraz promocja kultury i regionalnych wydarze� kulturalnych. Funkcjonuj� tu szko�y i plac�wki o�wiatowe skupiaj�ce dzieci i m�odzie� mieszkaj�c� w Powiecie Mr�gowskim. Stowarzyszenie Zielone Dzieci jest miejscem spotka� wielu pokole�. Projekt zak�ada wytworzenie w�r�d uczestnik�w nowych umiej�tno�ci oraz nabycia wiedzy o niezwyk�ych mieszka�cach ziemi Mr�gowskiej.

Stowarzyszenie Policultura oraz Stowarzyszenie Zielone Dzieci nawi�za�y kontakt ze sob� na corocznych spotkaniach Mi�dzynarodowego Forum Medi�w Polonijnych. Tam powsta� pomys� na zrealizowanie projektu, o wsp�lnym dziedzictwie kulturowym wytworzonym przez dw�ch pisarzy (niemieckiego i polskiego) Ernsta Wiecherta i Konstantego Ildefonsa Ga�czy�skiego, a kt�rzy mieszkali zar�wno w Polsce jak i w Niemczech.

OPIS: Grupa wolontariuszy z Berlina (6 os�b) oraz z Mazur (6 os�b) zgodzi�a si� pomaga� w pracach badawczych. Wolontariusze z Berlina b�d� pod��a� �ladami poet�w na terenie Mazur i zbiera� materia� informacyjny w postaci zdj��, wywiad�w z mieszka�cami, pisemnych pami�tek zwi�zanych z �yciem i tw�rczo�ci� poet�w, tworzy� d�wi�kowy zapis wsp�lnej historii. To samo b�d� czyni� wolontariusze z Mazur na terenie Berlina. W Berlinie b�d� szuka� miejsc zwi�zanych z pobytem pisarzy w tym mie�cie. Zadaniem wolontariuszy b�dzie sfotografowanie i opisanie obecnej sytuacji pami�tkowych miejsc i zachowanych pami�tek po pisarzach.

Na podstawie zebranych materia��w pozostali cz�onkowie obu organizacji wraz ze specjalistami (historykami, filologami, grafikami, archiwistami i dziennikarzami) przygotuj� wystaw� , kt�ra b�dzie prezentowana w polsko-niemieckiej ksi�garni ?Buchbund? w Berlinie oraz Le�nicz�wce PRANIE ? mazurskim muzeum Konstantego Ildefonsa Ga�czy�skiego w Polsce.

Efekty programu i prac badawczych zostan� przedstawione na konferencji z udzia�em Mi�dzynarodowego Towarzystwa Mi�o�nik�w Tw�rczo�ci Ernsta Wiecherta. W planie istnieje r�wnie� stworzenie filmu dokumentalnego. Podczas prac wolontariackich towarzyszy� b�dzie seniorom kamera, kt�ra rejestrowa� b�dzie ca�y przebieg projektu. Poprzez pryzmat wolontariuszy, nabywaniu przez nich wiedzy, i wzrastaj�cej �wiadomo�ci, ich komentarzy i zachowa� chcemy przekaza� informacje o obu pisarzach, ich tw�rczo�ci oraz zaskakuj�cych postawach �yciowych.

Zakres realizacji filmu dokumentalnego uzale�niony b�dzie od funduszy, o kt�re oba stowarzyszenia si� ubiegaj�. Do realizacji projektu zg�osili si� seniorzy, kt�rzy znaj� tw�rczo�� jednego z poet�w, a w trakcie swojej pracy b�d� mieli okazj� pozna� histori� i codzienno�� innego kraju. Projekt ma zwi�kszy� aktywno�� senior�w, sprawi�, by dzielili si� swoimi do�wiadczeniami i wiedz�, i pom�c prze�amywa� bariery mi�dzykulturowe, wzmocni� ich poczucie warto�ci jako cz�onka spo�ecze�stwa, ma te� ubogaci� ich kulturowo i by� �r�d�em satysfakcji i samorozwoju.


Wolontariusze b�d� pracowa� w obszarze, kt�ry ich szczeg�lnie interesuje. Wsp�praca z pozosta�ymi uczestnikami bior�cymi udzia� w przygotowaniu wystawy przyczyni si� do poznania nowych ludzi, pozwoli na bli�sze kontakty mi�dzyludzkie oraz poznanie ich reali�w �ycia. Szczeg�lne znaczenie ma fakt, �e wolontariusze z wielkiego miasta jakim jest Berlin b�d� mieli okazj� pozna� tryb �ycia, ludzi, �rodowisko naturalne ma�ego miasteczka i okolic, jego uroki i specyfik�. Natomiast wolontariusze z ma�ego miasta b�d� mieli okazje przebywa� w metropolii, kt�ra ma do zaoferowania zgo�a zupe�nie co� innego.

Obie grupy b�d� mia�y kontakt z nowoczesnymi mediami takimi jak Internet, telefony kom�rkowe z mo�liwo�ci� robienia zdj��, film�w oraz audio-wywiad�w, kt�re b�d� zastosowane przy realizacji projektu. Kr�tkie szkolenie w tym zakresie zapewni seniorom aktualizacj� wiedzy na obowi�zuj�cym w obecnym czasie poziomie co sprawi wi�ksz� pewno�� siebie w kontakcie z nowymi technologiami.

Id�c �ladami obu poet�w wolontariusze napotkaj� dokumenty oraz dokumentacje ich �ycia w obu j�zykach, co b�dzie wspania�� okazj� do od�wie�enia znajomo�ci obu j�zyk�w

Ta r�norodno�� stanowi szczeg�ln� warto�� poznawcza dla obu grup, poszerzy ich wiedz� o rzeczy zupe�nie nowe zar�wno z obszaru kultury narodowej jak i �rodowiska naturalnego- tak bardzo zr�nicowanego.

Zadania wolontariuszy w obu stowarzyszeniach:

Podczas 3-tygodniowego pobytu w obcym kraju wolontariusze b�d� zbiera� informacje o dw�ch poetach mieszkaj�cych niegdy� na Mazurach i w Berlinie. W tym celu korzysta� b�d� z nowoczesnych �rodk�w medialnych takich jak Internet, odwiedza� b�d� lokalne muzea i biblioteki, przeprowadza� b�d� � wywiady z mieszka�cami- gromadzi� informacje w formie pisemnej, fotograficznej czy audiowizualnej. Jednocze�nie razem z organizatorami b�d� dokumentowa� swoje dzia�ania oraz formu�owa� swoje opinie o warto�ci edukacyjnej projektu, kt�re zostan� sukcesywnie umieszczane na portalach internetowych, w lokalnych gazetach i radiu.

Pod koniec powstanie jeden dokument przedstawiaj�cy przebieg ca�ego projektu wraz z wystaw� po�wi�con� poetom zwie�czaj�c� ca�o��. Ponadto Seniorzy b�d� mie� mo�liwo�� aktywnego sp�dzania wolnego czasu korzystaj�c z tego co w tym zakresie oferuj� oba miejsca. W Berlinie b�dzie to szeroka oferta kulturalna - muzea, koncerty muzyczne, wystawy oraz spacery po mie�cie jak i berli�skich lasach czy okolicznych trasach spacerowych w pobli�u jezior.

Mazury z kolei proponuj� przepi�kne �rodowisko naturalne, ogromne przestrzenie wodne, sporty wodne, czyste powietrze, zdrowe od�ywianie, lokalne festiwale muzyczne. Projekt tworzenia wystawy z za�o�enia jest dzia�aniem non profit w konsekwencji czego praca wolontariuszy b�dzie mia�a ten sam charakter. Udzia� wolontariuszy w filmie dokumentalnym odb�dzie si� za ich zgoda i konsekwentnie nieodp�atnie.

Oczekujemy r�wnie� inicjatywy ze strony go�ci , na ich propozycje sp�dzenia wsp�lnego czasu. Zadaniem wolontariuszy goszcz�cego stowarzyszenia b�dzie r�wnie� pomoc przy przyjmowaniu i opiece wolontariuszy przyby�ych. B�d� oni uczestniczy� w wolnym czasie go�ci, wsp�lnie organizowa� niekt�re posi�ki, wyj�cia na imprezy i spotkania kulturalne czy wycieczki krajoznawcze.


Poza czynno�ciami zwi�zanymi bezpo�rednio z przygotowaniem wystawy przewidziane s� dla wolontariuszy:

- wycieczki krajoznawcze

- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

- zwiedzanie muze�w

- wsp�lne (z gospodarzami i ich rodzinami oraz pozosta�ymi cz�onkami stowarzyszenia) spotkania towarzyskie, korzystanie z

urok�w natury, wsp�lne gotowanie i biesiadowanie. . .

To wszystko pozwoli wolontariuszom zdoby� nowe do�wiadczenia , poszerzy� spektrum dzia�a� w codziennym �yciu, uzyska� poczucie samozadowolenia i pewno�ci siebie. Zdobytymi do�wiadczeniami podziel� si� po powrocie do domu z rodzin� i przyjaci�mi, a zawi�zane kontakty towarzyskie mog� by� piel�gnowane przez nast�pne lata. R�wnie� oba stowarzyszenia b�d� mia�y okazje lepiej pozna� swoje sposoby dzia�ania co z pewno�ci� przyczyni si� do realizacji nast�pnych wsp�lnych projekt�w. Dla obu stowarzysze� , kt�re dzia�aj� non profit praca wolontariuszy b�dzie stanowi� ogromn� pomoc praktyczn� w realizowaniu zamierze�.

W wyniku pracy wolontariackiej seniorzy b�d� mieli wymierne korzy�ci w zakresie:

- Zawieranie i utrzymanie mi�dzynarodowych kontakt�w;

- Mo�liwo�ci por�wnania standardu �ycia r�wie�nik�w z innych kraj�w;

- Mo�liwo�� podnoszenia umiej�tno�ci j�zykowych;

- Pozbycie si� w�asnych uprzedze�;

- Dostrze�enie nowych mo�liwo�ci i perspektyw we w�asnym kraju po zapoznaniu si� z sytuacj� kraju organizacji goszcz�cej.

- Uczestnictwo w tworzeniu filmu dokumentalnego oraz wystawy, daj�ce mo�liwo�� dzia�ania w nieznanych do tej pory dziedzinach i osi�ganiu satysfakcji.

Tego rodzaju do�wiadczenia sprzyjaj� procesowi otwierania si� na rzeczy nowe, budowaniu tolerancji, wzmocnieniu poczucia w�asnej warto�ci i ch�ci do �ycia.


Od naszych kandydat�w oczekujemy aby:

- Mieli zainteresowanie i wyczucie tematu

- Byli gotowi wyst�pi� w filmie dokumentalnym

- Byli elastyczni i mieli otwarty umys�;

- Byli ciekawi �wiata i mieli potrzeb� poznawania nowych ludzi, innych kultur i zwyczaj�w;

- posiadali ch�� uczestniczenia w �yciu lokalnej spo�eczno�ci;

- Byli towarzyscy i przyjacielscy, szczeg�lnie w komunikacji z innymi;

- Potrafili umiej�tnie rozwi�zywa� konflikty i nieporozumienia oraz precyzyjnie wyra�a� swoje potrzeby i uczucia;

- Znali swoje w�asne ograniczenia w pracy fizycznej i umys�owej.

- Umiej�tno�� respektowania r�nic kulturowych;

- Poczucie odpowiedzialno�ci za powierzone zadania;

Lista ch�tnych do wzi�cia udzia�u w tym projekcie ju� obecnie jest zaskakuj�co d�uga. Organizatorzy podj�li decyzje o wyborze pozosta�ych wolontariuszy dopiero po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie projektu.

Zadaniem mentor�w b�dzie opieka zar�wno nad wolontariuszami wyje�d�aj�cymi jak i przyje�d�aj�cymi.

Zadania mentor�w w stosunku do grupy wyje�d�aj�cej:

- przygotowanie wolontariuszy przed wyjazdem do obcego kraju.

- zakup bilet�w w obie strony na poci�g

- ubezpieczenie

- ocena sprawozda� wolontariuszy z przebiegu pobytu w partnerskim stowarzyszeniu

- organizacja zakwaterowania i wy�ywienia

- zakup bilet�w na �rodki komunikacji miejskiej na ca�y okres pobytu

- organizacja prac wolontariackich

Na podstawie w�asnej obserwacji oraz sprawozda� senior�w b�d� oceniali przebieg ich pracy w partnerskiej organizacji.

W przypadku wolontariuszy przyjezdnych mentorzy b�d� odpowiedzialni za:

- odebranie przyby�ych wolontariuszy z dworca

- zorganizowanie nocleg�w

- zakup bilet�w na komunikacj� lokalna

- wy�ywienie

- wprowadzenie w czynno�ci projektowe

- koordynacja prac projektowych

- kontakt z miejscowymi dzia�aczami i spo�eczno�ci� lokaln�

- przygotowanie propozycji na sp�dzanie wolnego czasu oraz wsp�uczestnictwo

- odprowadzenie wolontariuszy na dworzec

- ocena przebiegu projektu na podstawie przygotowanych ankiet wype�nianych regularnie przez wolontariuszy

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa