Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character

Pobierz wersj elektroniczn.

 

STATUT

Stowarzyszenia Zielone Dzieci

 

ROZDZIA I

POSTANOWIENIA OGLNE

 

1.     Stowarzyszenie nosi nazw: Stowarzyszenie Zielone Dzieci, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.     Siedzib stowarzyszenia jest miasto Mrgowo.

3.     Teren dziaania Stowarzyszenia stanowi Rzeczpospolita Polska , kraje Unii Europejskiej oraz pozostaa cz wiata.

4.     Dla realizacji celw statutowych Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno na terenie innych pastw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.           Stowarzyszenie jest zawizane na czas nieograniczony. Posiada osobowo prawn. Dziaa na podstawie przepisw Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z pn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

6.           Stowarzyszenie moe nalee do innych krajowych i midzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

7.           Stowarzyszenie moe by czonkiem lub zaoycielem zwizkw stowarzysze, lokalnych grup dziaania i innych organizacji.

8.     Dziaalno Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spoecznej czonkw.    Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie moe zatrudnia pracownikw.

9.     Stowarzyszenie prowadzi dziaalno poytku publicznego w sferze realizacji zada publicznych.

10. Stowarzyszenie uywa piecztek z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia oraz pieczci imiennych.

11. Stowarzyszenie moe ustanowi certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawa je wraz z innymi nagrodami i wyrnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasuonym dla Stowarzyszenia, przyczyniajcym si do realizacji celw statutowych.

12. Organizacja moe pobiera opaty za swoje usugi i wytworzone produkty, zgodnie ze stanowionymi przepisami prawa.

ROZDZIA II
CELE I RODKI DZIAANIA

13. Dziaalno Stowarzyszenia opiera si na realizacji nastpujcych celw:

1)       Edukacji na rzecz poszerzania wiadomoci ekologicznej, spoecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej:

a.       nauka przez kontakt ze wiatem rolin i zwierzt w kadej formie,  

b.       prowadzenie zielonych warsztatw bdcych przygod z florystyk i przyrod,

c.       poznanie wartoci pikna polskiej przyrody i potrzeby jej ochrony, 

d.       zwikszenie dziaa na rzecz ochrony rodowiska poprzez organizacj staych akcji majcych na celu uwraliwienie na problemy przyrody, 

e.        zwikszenie roli edukacji ekologicznej wrd dzieci  z przedszkoli i szk podstawowych i gimnazjalnych, 

f.         ochrona  zasobw dbr kultury regionu i popularyzacja wartoci etnograficznych. 

2)       Stymulacja do gbokiego przeywanie przyrody jako siy o podstawowym znaczeniu w yciu kadego czowieka.

3)       Propagowanie idei zrwnowaonego rozwoju zgodnie z siami natury i penego szacunku do jej zasobw. 

4)       Celem Stowarzyszenia ,,Zielone Dzieci’’ jest prowadzenie dziaalnoci o wymiarze  ,,zielonej terapii’’ poprzez florystyczn  zabaw oraz wszelk sztuk uywajc arteterapii i "barokowej promaterapii’’ - jako rodkw wyrazu emocji 

5)        Integracja spoecznoci lokalnej Mrgowa i okolic wok idei "bliej natury bliej serca",  rwnie ze spoecznoci innych miast

6)        Propagowanie zdrowego stylu ycia wrd dzieci i modziey, w szczeglnoci: 

a.        rozwijanie inwencji twrczej dziecka dla dziecka,

b.       obdarzanie nadziej  i niesienie pomocy tym najbardziej potrzebujcym, 

c.        wyrabianie empatycznej postawy wobec niepenosprawnoci i dziecicych zdrowotnych dramatw, 

d.       akceptacja siebie i innych, 

e.        rozbudzanie ciekawoci wiata, 

f.          wyrabianie umiejtnoci dzielenia si najprostszymi darami wiata dziecicego,

g.       ksztatowanie charakteru poprzez udzia w akcjach charytatywnych. 

7)       Objcie patronatu i sprawowanie opieki nad zasobami regionalnej kolekcji ,,Drobne skarby ziemi mrgowskiej’’ nalecymi do mrgowskiego historyka i regionalisty Ryszarda Bitowa:

a.       stworzenie zespou tzw. Zielonych Przyjaci, ktrzy podejm si zadania ochrony kolekcji i stworzenia Regionalnej Izby Pamici im. Ryszarda Bitowa jako centrum edukacyjnego z zapleczem kongresowo- szkoleniowym

b.       opracowanie merytoryczne i edytorskie zasobu kolekcji,

c.       budowa koncepcji zielonych warsztatw o wymiarze ekologiczno- historycznym,

8)   Ochrona rodowiska naturalnego:

             a .organizowanie prelekcji i spotka z czoowymi postaciami ruchu ochrony przyrody,

             b. tworzenie bazy danych o stanie ycia naszego ekosystemu,

             c. inspirowanie i organizowanie przyrodniczych konkursw.

9)   Prowadzenie dziaa na rzecz integracji w rodowisku lokalnym, w tym aktywnej integracji, integracji midzypokoleniowej.

10)    Aktywizacja osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.

11)    Wsparcie modziey z mniejszymi szansami.

12)   Wsparcie osb niepenosprawnych.

13) Upowszechnianie wiedzy dotyczcej ekologii, ochrony rodowiska i dbr kultury oraz promowanie nowych osigni z tych dziedzin.

14) Promocja zdrowego stylu ycia, w tym dziaania profilaktyczne na rzecz osb zagroonych.

15) Popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i religii, ze szczeglnym uwzgldnieniem Warmii i Mazur.

16) Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

17) Promocja zrwnowaonego rozwoju regionalnego i lokalnego.

14.     Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpatnie poprzez:

a.    Prowadzenie zielonych warsztatw bdcych form terapii przez sztuk florystyki,

b.     Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji spoecznej modziey, mieszkacw miast i wsi,

c.    Organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych.

d.    Organizowanie plenerw, konkursw i spotka twrczych.

e.    Wspprac z mniejszociami narodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granic, administracj publiczn i indywidualnymi osobami.

f.      Organizowanie odczytw i spotka powiconych historii, ochronie rodowiska i dbr kultury.

g.    Pomoc w nauce dzieciom i modziey poprzez prowadzenie k zainteresowa.

h.    Rozwijanie zainteresowa czonkw stowarzyszenia i wsplne dziaanie dla realizacji celw wyszych bdcych poza partykularnymi interesami grup czy jednostek. 

i.         Promocj regionu Warmii i Mazur.

j.         Promocja sztuki, ze szczeglnym uwzgldnieniem sztuki dziecicej.

k.        Organizacj czasu wolnego dzieci i modziey.

 

15.     Stowarzyszenie swoje cele moe realizowa odpatnie poprzez:

a.    Dziaalno wydawnicz i informacyjn.

b.             Prowadzenie warsztatw, szkole, kursw, doradztwo.

c.             Organizacj konferencji, seminariw, targw, akcji promocyjnych.

d.             Prowadzenie strony internetowej.

e.             Sporzdzanie programw i opracowa z zakresu dziaalnoci statutowej, wsparcie dziaa ngo.

f.               Organizacja wypoczynku, wycieczek, spyww, rajdw.

g.             Prowadzenie  imprez integracyjnych w formie pokazw i otwartych dla publicznoci  eko- florystycznych warsztatw.

h.             Dziaalno edukacyjna i dydaktyczna.

 

16. Wypracowane przez organizacj i jej podopiecznych,  zyski Stowarzyszenie bdzie przeznaczao na realizacj celw statutowych nalecych do sfery zada publicznych:

a.    zwizanych z pomoc spoeczn,

b.    dziaalnoci charytatywn,

c.    ochrona i promocja zdrowia,

d.    kultura i nauk,

e.    owiata i wychowaniem,

f.      promocja i organizacja wolontariatu,

g.    ochron rodowiska naturalnego,

h.     zabezpieczenie dbr kultury o znaczeniu historycznym i etnograficznym podtrzymywania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

i.      dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych,

j.       ochrony i promocji zdrowia,

k.     dziaania na rzecz osb niepenosprawnych,

l.       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy,

m.   upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dziaalno na rzecz rwnych praw kobiet i mczyzn,

n.    dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorczoci,

o.     dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych,

p.     nauki, edukacji, owiaty i wychowania,

q.     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey,

r.      kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji,

s.      upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

t.       ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

u.    porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym,

v.      upowszechniania wiedzy i umiejtnoci na rzecz obronnoci pastwa,

w.    upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji,

x.     ratownictwa i ochrony ludnoci,

y.     pomocy ofiarom katastrof, klsk ywioowych, konfliktw zbrojnych i wojen w kraju i za granic,

z.     wspierania polskich modych talentw w kraju i zagranic.

19. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno odpatn na zasadzie dziaalnoci poytku publicznego a pozyskane rodki mog suy wycznie  realizacji zada nalecych do celw statutowych organizacji. Dochd z dziaalnoci odpatnej Stowarzyszenia suy realizacji celw Statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkw.

 

 

ROZDZIA III

CZONKOWIE - PRAWA I OBOWIZKI

 

17. Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia.

18. Stowarzyszenie posiada czonkw:

a.    Zwyczajnych.

b.    Wspierajcych.

c.  Honorowych.

19. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by kada osoba fizyczna, ktra:

a.    Zoy deklaracj czonkowsk na pimie.

b.      Przedstawi pozytywn opini dwch czonkw Stowarzyszenia.

20. Czonkiem zwyczajnym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchway Zarzdu Stowarzyszenia.

21. Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenie moe zosta osoba fizyczna i prawna deklarujca pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celw Stowarzyszenia.

22.     Czonkiem wspierajcym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchway Zarzdu.

23.     Czonkiem honorowym Stowarzyszenia moe by osoba fizyczna, ktra wniosa wybitny wkad w dziaalno i rozwj Stowarzyszenia.

24.     Czonkowie honorowi s przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 czonkw Stowarzyszenia.

25.     Czonkowie zwyczajni maj prawo:

          a.    Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wadz Stowarzyszenia.

          b.    korzystania z dorobku, majtku i wszelkich form dziaalnoci Stowarzyszenia.

          c.    Udziau w zebraniach, wykadach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

          d.    Zgaszania wnioskw dotyczcych dziaalnoci Stowarzyszenia.

26. Czonkowie zwyczajni maj obowizek:

a.    Brania udziau w dziaalnoci Stowarzyszenia i realizacji jego celw.

b.    Przestrzegania statutu i uchwa wadz Stowarzyszenia.

27.     Czonkowie wspierajcy i honorowi nie posiadaj biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog jednak bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj takie prawa jak czonkowie zwyczajni.

28.     Czonek wspierajcy ma obowizek wywizywania si z zadeklarowanych wiadcze, przestrzegania statutu oraz uchwa wadz Stowarzyszenia.

29.     Czonkowie honorowi s zwolnieni ze skadek czonkowskich.

30.     Utrata czonkostwa nastpuje na skutek:

a.   Pisemnej rezygnacji zoonej na rce Zarzdu.

b.   Wykluczenia przez Zarzd:

·       z powodu amania statutu i nieprzestrzegania uchwa wadz Stowarzyszenia,

·       z powodu notorycznego nie brania udziau w pracach Stowarzyszenia,

·       na pisemny wniosek trzech czonkw Stowarzyszenia.

·       nieopacenia skadek czonkowskich przez okres 12 miesicy.

c.   Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdu.

d.   mierci czonka oraz utraty osobowoci prawnej przez osoby prawne.

31. Od uchway Zarzdu w sprawie przyjcia w poczet czonkw Stowarzyszenia lub pozbawienia czonkostwa zainteresowanemu przysuguje odwoanie do Walnego Zgromadzenia Czonkw. Uchwaa walnego zgromadzenia czonkw jest ostateczna.

 

ROZDZIA IV

WADZE STOWARZYSZENIA

32. Wadzami Stowarzyszenia s:

a.   Walne Zgromadzenie Czonkw.

b.   Zarzd.

c.   Komisja Rewizyjna.

33. Kadencja wadz Stowarzyszenia:

a.   Kadencja wszystkich wadz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybr odbywa si w gosowaniu jawnym bezwzgldn wikszoci gosw.

34. Uchway wszystkich wadz Stowarzyszenia zapadaj zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania, chyba e dalsze postanowienia statutu stanowi inaczej.

35. Walne Zgromadzenie Czonkw jest najwysz wadz Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Czonkw bior udzia:

a. Z gosem stanowicym - czonkowie zwyczajni.

b. Z gosem doradczym - czonkowie wspierajcy, honorowi oraz zaproszeni gocie.

36. Walne Zgromadzenie Czonkw moe by zwyczajne i nadzwyczajne.

37. Walne Zgromadzenie Czonkw zwyczajne jest zwoywane raz rok  przez Zarzd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarzd podaje do wiadomoci wszystkich czonkw co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

38.     Walne Zebranie Czonkw nadzwyczajne moe si odby w kadym czasie. Jest zwoywane przez Zarzd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek musi by rozpatrzony w okresie 14 dni. Walne Zgromadzenie Czonkw zwoane na wniosek uprawnionej liczby czonkw musi by zwoane przez Zarzd w okresie 7 dni.

39. Uchway Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadaj bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci przynajmniej poowy oglnej liczby czonkw. Gosowanie jest jawne.

40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale:

a.   Okrelenie gwnych kierunkw dziaania i rozwoju Stowarzyszenia.

b.   Uchwalanie zmian statutu.

c.   Wybr i zmiana wszystkich wadz Stowarzyszenia.

d.   Udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

e.   Rozpatrywanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.

f.     Uchwalanie budetu.

g.       Podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia czonka honorowego.

h.       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Stowarzyszenia.

i.         Rozpatrywanie wnioskw i postulatw zgoszonych przez czonkw Stowarzyszenia lub jego wadze.

j.         Rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu.

k.        Podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majtku.

l.         Podejmowanie uchwa w kadej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeonych do kompetencji innych wadz Stowarzyszenia.

41. Zarzd jest powoany do kierowania ca dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z uchwaami Walnego Zgromadzenia Czonkw, reprezentuje Stowarzyszenie na zewntrz.

42. Zarzd skada si z 3 osb w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Walne Zgromadzenie spord swoich czonkw. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na miesic. Posiedzenia Zarzdu zwouje Prezes.

43. Prac Stowarzyszenia kieruje i zarzdza Prezes.

44. Do kompetencji Zarzdu nale:

a.   Realizacja celw Stowarzyszenia.

b.   Wykonywanie uchwa Walnego Zgromadzenia Czonkw.

c.   Sporzdzanie planw pracy i budetu.

d.   Sprawowanie zarzdu nad majtkiem Stowarzyszenia.

e.   Podejmowanie uchwa o nabywaniu, zbywaniu lub obcianiu majtku Stowarzyszenia.

f.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz.

g.  Zwoywanie Walnego Zgromadzenia Czonkw.

h. Przyjmowanie i skrelanie czonkw.

i. Ustanawianie wysokoci skadek czonkowskich oraz ich pobieranie.

j. Kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia.

k. Nadzr nad realizowanymi projektami.

45. Komisja Rewizyjna powoana jest do sprawowania kontroli nad dziaalnoci Stowarzyszenia. Powoywana jest przez Walne Zgromadzenie.

46. Komisja Rewizyjna skada si z 3 osb: Przewodniczcego, Zastpcy i Sekretarza.

47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:

a.   Kontrolowanie dziaalnoci Zarzdu.

b.   Skadanie wnioskw z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Czonkw.

c.   Prawo wystpienia z wnioskiem o zwoanie Walnego Zgromadzenia Czonkw oraz zebrania Zarzdu.

d.   Skadanie wnioskw o absolutorium dla wadz Stowarzyszenia.

e.   Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci na Walnym Zgromadzeniu Czonkw.

48.  W przypadku, kiedy skad wadz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w  czasie  trwania

kadencji uzupenienie ich skadu moe nastpi w drodze kooptacji, ktrej dokonuj pozostali czonkowie organu, ktry uleg zmniejszeniu. W tym trybie mona powoa nie wicej ni poow skadu organu.

 

ROZDZIA V

MAJTEK I FUNDUSZE

49. Majtek Stowarzyszenia powstaje:

a.       Ze skadek czonkowskich.

b.       Z darowizn, spadkw, zapisw.

c.       Z dotacji i ofiarnoci publicznej.

d.       Z dochodw z majtku stowarzyszenia.

e.       Z odsetek, dochodw od kapitau.

f.         Z odpatnej dziaalnoci poytku publicznego.

g.       Z dziaalnoci nieodpatnej poytku publicznego, ktra jest prowadzona z dotacji, darowizn, skadek czonkowskich.

50. Wszelkie rodki pienine mog by przechowywane wycznie na koncie Stowarzyszenia.

51.  Osobami uprawnionymi do wszelkich operacji zwizanych z zaoeniem, prowadzeniem i obsug konta Stowarzyszenia s: Prezes i Skarbnik Zarzdu.

52. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowizujcymi przepisami.

53. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciania majtku Stowarzyszenia podejmuje Zarzd.

54. Do zawierania umw, udzielania penomocnictwa i skadania innych owiadcze woli w szczeglnoci w sprawach majtkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarzdu.

a.       Prezes Zarzdu peni funkcj kierownicz w organizacji.

b.       W przypadku braku predyspozycji Prezesa Zarzdu  do podpisywania umw i owiadcze podpisy mog zoy pozostali czonkowie Zarzdu dziaajcy cznie.

ROZDZIA VI

DZIAALNO odpatna poytku publicznego

55. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno odpatn poytku publicznego na oglnych zasadach, okrelonych w odrbnych przepisach.

56. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno odpatn  bezporednio lub poprzez wyodrbnione organizacyjnie zakady.

57. Dziaalno odpatn prowadzon bezporednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarzd reprezentowany przez Prezesa Zarzdu. Wydzielonymi zakadami kieruj ich dyrektorzy zatrudniani przez Prezes i 1 z czonkw Zarzdu.

58.  O podjciu lub zakoczeniu dziaalnoci odpatnej poytku publicznego decyduje Zarzd.

 

ROZDZIA VII

POSTANOWIENIA KOCOWE

59. Uchwa w sprawie zmiany statutu oraz uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Czonkw kwalifikowan wikszoci gosw - (dwch trzecich), przy obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.

60. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Czonkw okrela sposb jego likwidacji oraz przeznaczenie majtku Stowarzyszenia.

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa