Główna O nas Statut

Pobierz wersję elektroniczną.

 

STATUT

Stowarzyszenia Zielone Dzieci

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Zielone Dzieci, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.     Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Mrągowo.

3.     Teren działania Stowarzyszenia stanowi Rzeczpospolita Polska , kraje Unii Europejskiej oraz pozostała część świata.

4.     Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.           Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

6.           Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

7.           Stowarzyszenie może być członkiem lub założycielem związków stowarzyszeń, lokalnych grup działania i innych organizacji.

8.     Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.    Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

9.     Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych.

10. Stowarzyszenie używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia oraz pieczęci imiennych.

11. Stowarzyszenie może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

12. Organizacja może pobierać opłaty za swoje usługi i wytworzone produkty, zgodnie ze stanowionymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

13. Działalność Stowarzyszenia opiera się na realizacji następujących celów:

1)       Edukacji na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej:

a.       nauka przez kontakt ze światem roślin i zwierząt w każdej formie,  

b.       prowadzenie zielonych warsztatów będących przygodą z florystyką i przyrodą,

c.       poznanie wartości piękna polskiej przyrody i potrzeby jej ochrony, 

d.       zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez organizację stałych akcji mających na celu uwrażliwienie na problemy przyrody, 

e.        zwiększenie roli edukacji ekologicznej wśród dzieci  z przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

f.         ochrona  zasobów dóbr kultury regionu i popularyzacja wartości etnograficznych. 

2)       Stymulacja do głębokiego przeżywanie przyrody jako siły o podstawowym znaczeniu w życiu każdego człowieka.

3)       Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju zgodnie z siłami natury i pełnego szacunku do jej zasobów. 

4)       Celem Stowarzyszenia ,,Zielone Dzieci’’ jest prowadzenie działalności o wymiarze  ,,zielonej terapii’’ poprzez florystyczną  zabawę oraz wszelką sztukę używając arteterapii i "barokowej promaterapii’’ - jako środków wyrazu emocji 

5)        Integracja społeczności lokalnej Mrągowa i okolic wokół idei "bliżej natury bliżej serca",  również ze społecznością innych miast

6)        Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w szczególności: 

a.        rozwijanie inwencji twórczej dziecka dla dziecka,

b.       obdarzanie nadzieją  i niesienie pomocy tym najbardziej potrzebującym, 

c.        wyrabianie empatycznej postawy wobec niepełnosprawności i dziecięcych zdrowotnych dramatów, 

d.       akceptacja siebie i innych, 

e.        rozbudzanie ciekawości świata, 

f.          wyrabianie umiejętności dzielenia się najprostszymi darami świata dziecięcego,

g.       kształtowanie charakteru poprzez udział w akcjach charytatywnych. 

7)       Objęcie patronatu i sprawowanie opieki nad zasobami regionalnej kolekcji ,,Drobne skarby ziemi mrągowskiej’’ należącymi do mrągowskiego historyka i regionalisty Ryszarda Bitowa:

a.       stworzenie zespołu tzw. Zielonych Przyjaciół, którzy podejmą się zadania ochrony kolekcji i stworzenia Regionalnej Izby Pamięci im. Ryszarda Bitowa jako centrum edukacyjnego z zapleczem kongresowo- szkoleniowym

b.       opracowanie merytoryczne i edytorskie zasobu kolekcji,

c.       budowa koncepcji zielonych warsztatów o wymiarze ekologiczno- historycznym,

8)   Ochrona środowiska naturalnego:

             a .organizowanie prelekcji i spotkań z czołowymi postaciami ruchu ochrony przyrody,

             b. tworzenie bazy danych o stanie życia naszego ekosystemu,

             c. inspirowanie i organizowanie przyrodniczych konkursów.

9)   Prowadzenie działań na rzecz integracji w środowisku lokalnym, w tym aktywnej integracji, integracji międzypokoleniowej.

10)    Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

11)    Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami.

12)   Wsparcie osób niepełnosprawnych.

13) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii, ochrony środowiska i dóbr kultury oraz promowanie nowych osiągnięć z tych dziedzin.

14) Promocja zdrowego stylu życia, w tym działania profilaktyczne na rzecz osób zagrożonych.

15) Popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i religii, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur.

16) Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

17) Promocja zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego.

14.     Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpłatnie poprzez:

a.    Prowadzenie zielonych warsztatów będących formą terapii przez sztukę florystyki,

b.     Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży, mieszkańców miast i wsi,

c.    Organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych.

d.    Organizowanie plenerów, konkursów i spotkań twórczych.

e.    Współpracę z mniejszościami narodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, administracją publiczną i indywidualnymi osobami.

f.      Organizowanie odczytów i spotkań poświęconych historii, ochronie środowiska i dóbr kultury.

g.    Pomoc w nauce dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie kół zainteresowań.

h.    Rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia i wspólne działanie dla realizacji celów wyższych będących poza partykularnymi interesami grup czy jednostek. 

i.         Promocję regionu Warmii i Mazur.

j.         Promocja sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki dziecięcej.

k.        Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

15.     Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:

a.    Działalność wydawniczą i informacyjną.

b.             Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo.

c.             Organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych.

d.             Prowadzenie strony internetowej.

e.             Sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej, wsparcie działań ngo.

f.               Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów.

g.             Prowadzenie  imprez integracyjnych w formie pokazów i otwartych dla publiczności  eko- florystycznych warsztatów.

h.             Działalność edukacyjna i dydaktyczna.

 

16. Wypracowane przez organizację i jej podopiecznych,  zyski Stowarzyszenie będzie przeznaczało na realizację celów statutowych należących do sfery zadań publicznych:

a.    związanych z pomocą społeczną,

b.    działalnością charytatywną,

c.    ochrona i promocja zdrowia,

d.    kultura i nauką,

e.    oświata i wychowaniem,

f.      promocja i organizacja wolontariatu,

g.    ochroną środowiska naturalnego,

h.     zabezpieczenie dóbr kultury o znaczeniu historycznym i etnograficznym podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

i.      działalności na rzecz mniejszości narodowych,

j.       ochrony i promocji zdrowia,

k.     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

l.       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

m.   upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

n.    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

o.     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

p.     nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

q.     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

r.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

s.      upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

t.       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

u.    porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

v.      upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

w.    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

x.     ratownictwa i ochrony ludności,

y.     pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

z.     wspierania polskich młodych talentów w kraju i zagranicą.

19. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie  realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

17. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

18. Stowarzyszenie posiada członków:

a.    Zwyczajnych.

b.    Wspierających.

c.  Honorowych.

19. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a.    Złoży deklarację członkowską na piśmie.

b.      Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

20. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

21. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

22.     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

23.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

24.     Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

25.     Członkowie zwyczajni mają prawo:

          a.    Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

          b.    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

          c.    Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

          d.    Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

26. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.    Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

b.    Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

27.     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

28.     Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

29.     Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

30.     Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.   Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

b.   Wykluczenia przez Zarząd:

·       z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·       z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

·       na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

·       nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

c.   Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

d.   Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

31. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

32. Władzami Stowarzyszenia są:

a.   Walne Zgromadzenie Członków.

b.   Zarząd.

c.   Komisja Rewizyjna.

33. Kadencja władz Stowarzyszenia:

a.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

34. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

35. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.

b. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

36. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

37. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz rok  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

38.     Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek musi być rozpatrzony w okresie 14 dni. Walne Zgromadzenie Członków zwołane na wniosek uprawnionej liczby członków musi być zwołane przez Zarząd w okresie 7 dni.

39. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a.   Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

b.   Uchwalanie zmian statutu.

c.   Wybór i zmiana wszystkich władz Stowarzyszenia.

d.   Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

e.   Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f.     Uchwalanie budżetu.

g.       Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

h.       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

i.         Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

j.         Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

k.        Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

l.         Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

42. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Walne Zgromadzenie spośród swoich członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

43. Pracą Stowarzyszenia kieruje i zarządza Prezes.

44. Do kompetencji Zarządu należą:

a.   Realizacja celów Stowarzyszenia.

b.   Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

c.   Sporządzanie planów pracy i budżetu.

d.   Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

e.   Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

f.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

g.  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

h. Przyjmowanie i skreślanie członków.

i. Ustanawianie wysokości składek członkowskich oraz ich pobieranie.

j. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

k. Nadzór nad realizowanymi projektami.

45. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.

46. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.   Kontrolowanie działalności Zarządu.

b.   Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

c.   Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

d.   Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

e.   Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

48.  W przypadku, kiedy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w  czasie  trwania

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a.       Ze składek członkowskich.

b.       Z darowizn, spadków, zapisów.

c.       Z dotacji i ofiarności publicznej.

d.       Z dochodów z majątku stowarzyszenia.

e.       Z odsetek, dochodów od kapitału.

f.         Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

g.       Z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, która jest prowadzona z dotacji, darowizn, składek członkowskich.

50. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

51.  Osobami uprawnionymi do wszelkich operacji związanych z założeniem, prowadzeniem i obsługą konta Stowarzyszenia są: Prezes i Skarbnik Zarządu.

52. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

53. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

a.       Prezes Zarządu pełni funkcję kierowniczą w organizacji.

b.       W przypadku braku predyspozycji Prezesa Zarządu  do podpisywania umów i oświadczeń podpisy mogą złożyć pozostali członkowie Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ odpłatna pożytku publicznego

55. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

56. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną  bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

57. Działalność odpłatną prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarząd reprezentowany przez Prezesa Zarządu. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Prezes i 1 z członków Zarządu.

58.  O podjęciu lub zakończeniu działalności odpłatnej pożytku publicznego decyduje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

59. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

60. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa