Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character

NASZE PROJEKTY

Wsppracujemy i wsptworzymy

Organizujemy na forum miasta Mrgowa spotkania wspierajce promocj ksiek powiconych tematyce regionalnej, jak Katarzyny Enerlich Prowincja pena gwiazd (2010), Prowincja pena marze (2009) czy te "Opltani Mazurami, publikujemy w naszym Radio Wnet Zielone Dzieciaki relacje autorskich spotka z pisark zaprzyjanion z Stowarzyszeniem Zielone Dzieci . Organizujemy te wieczory literacko- muzyczne, wykady i odczyty jak, np. ? powicone mieszkacom Prus Wschodnich, ludnoci i tradycji ydowskiej z naszego regiony np. " Zielona witynia Tory". W naszym Zielonym Saloniku Literackim, ktry otworzya Pani Anna Dymna czytamy ksiki ...czsto przyrodnicze i delektujemy si poezj

Przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Dzieci uczestnicz w organizacji imprez okolicznociowych upamitniajcych wydarzenia i rocznice wane dla ich regionu, wsporganizuj ?Dni Mrgowa? (od 2007 r.) - "Instalacja florystyczna Mrgowo" i "Tryptyk Mrgowski". Wsppracuj przy tym z instytucjami samorzdu terytorialnego i innymi organizacjami spoecznymi dziaajcymi na tym terenie, a take z miejscowymi redakcjami gazet: Kurier Mrgowski.

Wsplnie z innymi instytucjami, Stowarzyszenie prowadzi akcje na rzecz mieszkacw powiatu mrgowskiego. S wrd tych dziaa spektakle teatralne, wycieczki. Wspieramy przez publikacje wane dla regionu projekty np. MSMTEW " Szlak Ernsta Wiecherta", imprez charytatywn MDK " By dla innych". Patronujemy medialnie wielu imprezom min. Festiwalowi Kultury Kresowej, Forum Organizacji Pozarzdowych w Mrgowie, Spartakiadzie Dzieci i Modziey Niepenosprawnych i wielu innym.

Organizujemy konkursy dla mieszkacw i uczniw szk.

ZIELONE ARCHIWUM MWIONEJ HISTORII

Promujemy wiedz o regionie staramy si upamitnia historyczne i kulturowe tradycje Mrgowa i okolic m.in. poprzez publikowanie reportay i opowiada obrazujcych ycie mieszkacw Ziemi Mrgowskiej w przeszoci w pismach lokalnych, oglnopolskich i prasie polonijnej. Opiekujemy si w myl zapisu statutowego zasobem publicystycznym i archiwalnym p Ryszarda Bitowta mrgowskiego historyk i spoecznika. Tworzymy cykl nagra bdcych zapisem niezwykych losw mieszkacw naszej mazurskiej ziemi. Mazury przez swoj wielokulturowo stanowi cenne rdo bada socjologicznych.

Stowarzyszenie zbiera te dane o osobach zasuonych dla miasta i powiatu mrgowskiego i prezentuje ich dorobek w prasie lokalnej i na naszych stronach internetowych, nagrywa z nimi wywiady i digitalizuje wspomnienia. "ZIELONE ARCHIWUM MWIONEJ HISTORII"

ZIELONA AKADEMIA "EF"

Wielotematyczna i wielopokoleniowa.

Organizujemy interaktywne spotkania min. z przyrod przez zielone warsztaty poczone z eko-florystyk.

Nasi Warsztatowicze wiedz, e warto otacza si kwiatami, poniewa nic tak jako one nie wprawia w dobry humor. W kadej sytuacji warto mie przy sobie kompozycj kwiatow, ktra bdzie si nam kojarzy z miymi chwilami.

Zielona Akademia EF zapewnia przygod w wiecie florystyki. Jestemy obecni wszdzie tam gdzie dzieje si co niezwykego min. bierzemy udzia w Festiwalu Kwiatw i Sztuki Ksi na Dolnym lsku prowadzc tam i wielu innych miejscach cykl spotka z florystyk. W naszej Akademii prowadzimy eko-florystyczne warsztaty w terminach LATO, JESIE, ZIMA , WIOSNA

Zielone warsztaty- To atrakcyjna forma spdzenia wolnego czasu dla caej rodziny -

eko-florystyka zawierajca elementy sztuk plastycznych , teatru, muzyki i przyrodniczej terapii dla rnych grup wiekowych dzieci i ich rodzicw. Warsztaty przez zwizane z nimi prelekcje tematyczne s form edukacji o wymiarze florystycznym i ekologicznym.

ZAJCIA

Zielone Warsztaty przeprowadzamy w rnych grupach wiekowych i z dziemi o ronej sprawnoci manualnej. Zajcia trwaj 2-3 godzin. Czas trwania dopasowujemy do potrzeb grupy. Bior w nim udzia zarwno dzieci jaki i ich rodzice. To eko-florystyczna atrakcja dla osb kochajcych kwiaty i przyrod, suca take wzbudzeniu zainteresowania ekologi. Zajcia w grupie interaktywnej sprzyjaj ksztatowaniu wizi midzyludzkiej oraz poprzez specyficzn tematyk warsztatw wyrabiaj empatyczn postaw wobec przyrody. W trakcie zaj posugujmy si sztuk florystyczn i plastyk, poezj , teatrem oraz muzyk.

DLA DZIECI
Podczas warsztatw kade dziecko wykonuje swoj florystyczn kompozycj. Nie musi zna si na kwiatach, eby da sobie rad. Moemy pracowa w kadym miejscu gdzie dzieci bd mogy usi przy stole , w hotelu, pensjonacie, szkole, wietlicy lub dowolnym miejscu na wolnym powietrzu.

Kady uczestnik warsztatw otrzyma specjalny certyfikat ,, Zielonego Ekoflorysty?? wiadczcy o wysuchaniu specjalnej prelekcji poprzedzajcej zajcia praktyczne a zawierajce elementy edukacji przyrodniczej.


Wspieramy akcj "Mazury Cud Natury"

Zosta cudotwrc! Gosuj na cud!

www.mazurycudnatury.org

Trwa midzynarodowa kampania promujca Wielkie Jeziora Mazurskie, jedynego polskiego kandydata w wiatowym plebiscycie na 7 Nowych Cudw Natury. Mazurskie Jeziora obecnie znajduj si w cisym finale - wrd 28 najpikniejszych miejsc na Ziemi i piciu w Europie.

Zobacz jakie Mazury s pikne i zagosuj na Krain Wielkich Jezior Mazurskich w wiatowym konkursie na 7 nowych cudw natury. Ogoszenie wynikw 11 listopada 2011 roku.


KRESAKTIV, czyli kresowa aktywno.

Rozwijamy wsppraca z Poloni i Palakami na wschodzie.Jedn z takich organizacji jest polska organizacja kulturalno-narodowa ?Polonia?w Abakanie z prezesem Sergiuszem Leoczykiem jest jedn z aktywnie dziaajcych w regionie. Znamienka to miejsce zamieszkae przez Polakw w Chakasji. W tej wsi mieszkaj potomkowie Mazurw ? narodowoci, jakiej w Polsce ju nie ma. Na wiecie istnieje zaledwie kilka miejsc, gdzie oni jeszcze mieszkaj, w pierwszej kolejnoci w Kanadzie i Brazylii, lecz dwa istniej take w Rosji. Kultura i jzyk, jakie pielgnuj dotychczas i wykorzystuj w yciu codziennym Polacy-Mazurowie mieszkajcy w Znamience, zdaniem szeregu uczonych, wymagaj starannego zbadania.

Dziaaj tu dwa zespoy: dziecicy zesp polskiej piosenki i taca ?Krakowiaczek syberyjski? przy centrum twrczoci dziecicej w Abakanie i modzieowy zesp polskiego taca i pieni ? ?Syberyjski Krakowiak? ? zesp folklorystyczny, cieszcy si obecnie uznaniem nie tylko w Rosji, lecz rwnie za granic, ?Syberyjski Krakowiak? w ostatnich latach niejednokrotnie by laureatem krajowych i midzynarodowych konkursw i festiwali.


To wanie czonkw zespou ?Syberyjski Krakowiak? zapraszamy na nasze spotkania kresowe i z Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej na Festiwal Kultury Kresowej oraz na wsplne rozmowy dziennikarskie w trakcie ktrych spisywa bdziemy jake ciekaw histori swojego pochodzenia.

W naszych audycjach w Radio Wnet moemy usysze Sergiusza Leoczyka jak opowiada o osobie i ludziach tam mieszkajcych. Polakach odlegych 5 tysicy kilometrw...

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/mlody-sybirak-dr-sergiusz-leonczyk-w-poranku-radia-wnet-18-stycznia

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/48776

Pogram POMOST

Festiwal Kultury Kresowej to impreza kulturalna o interdyscyplinarnym charakterze. W ramach festiwalu organizowane s koncerty zespow tanecznych, wokalnych, prezentacje malarstwa, rzeby, rkodziea artystycznego, odbywaj si spotkania poetw dziennikarzy przybywajcych do Mrgowa z Litwy, Ukrainy, otwy i Biaorusi. Kadego roku Mrgowo goci i wspiera kilkuset Polakw z terenw byych Kresw. W cigu szesnastu lat trwania imprezy miasto, przyjo ponad 5000 Polakw z tych ziem.

Nadrzdnym celem festiwalu jest rozwijanie i umacnianie kontaktu diaspory z Macierz. Festiwal wspiera twrcw kultury polskiej dziaajcych za granic, rozwija ich wizi z Ojczyzn, motywuje do podtrzymywania narodowych tradycji. Cele festiwalu wpisuj si w peni w misj Senatu RP oraz cele Rzdowego Programu Wsppracy z Polakami i Zagranic. Charakter i wkad imprezy w rozwijanie polityki polonijnej sprawiy, e Senat RP od lat patronuje przedsiwziciu i udziela mu finansowego wsparcia. Mimo ugruntowanej tradycji irozpoznawalnej marki festiwalu, w ostatnich latach pojawiy si zagroenia trwaoci imprezy. Problemy z finansowaniem mediw publicznych, upyw czasu, zmiany kulturowe stawiaj przed nami nowe wyzwania , konieczne jest rozszerzenie formuy festiwalu, wczenia w jego organizacj nowych partnerw i odwanych, inicjatyw umoliwiajcych jak najszerszy udzia modych ludzi. Taka propozycja jest projekt POMOST, adresowany take do Polakw mieszkajcych za granic , w szczeglnoci do dzieci i modziey.

POMOST to aktywizacja 4 pokole Polakw wok wanych tematw, utrzymania polskoci, wspierania edukacji i kultury. Zamierzamy zorganizowa 10 dniowe warsztaty dziennikarskie dla dzieci z Syberii potomkw XIX wiecznych Mazurw zapraszajc je na Festiwal Kultury Kresowej. Rezultatem warsztatw bdzie utworzenie grupy modych dziennikarzy podtrzymujcych polskie tradycje na obczynie zaprzyjanionych z dziemi i modzie w Polsce, tworzcych pomost midzykulturowy. Radio internetowe bdzie narzdziem podtrzymywania staych wizi swoistym spoiwem czcym wszystkie serca, ktrym bliskie s kresowe tradycje.

POMOST to aktywizacja 4 pokole Polakw wok wanych tematw, utrzymania polskoci, wspierania edukacji i kultury.

Myl globalnie- dziaaj lokalnie.

Realizujc tak misj chcemy jako Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowa dziaania ruchu spoecznego z wczeniem innych organizacji pozarzdowych, mieszkacw miasta Mrgowa, Warmii i Mazur a take ludzi zwizanych z tradycj polskiego narodu w kadym miejscu na ziemi oraz wszystkich sympatykw sprawy polskich kresowiakw majce na celu rozszerzenie formuy Festiwalu Kultury Kresowej w Mrgowie. Program POMOST to aktywizacja 4 pokole Polakw wokoo wanych tematw, to take promocja Warmii i Mazur. Zamierzamy zorganizowa kreso camp dla dzieci z Syberii potomkw XIX wiecznych Mazurw zapraszajc je na 10 dni spotka warsztatowych w terminie tu przed FKK. Warsztaty wielo tematyczne ( dziennikarskie i ekologiczne poczone z ciekaw form aktywnoci) maj przede wszystkim za zadanie stworzenie grupy modych dziennikarzy podtrzymujcych polskie tradycje na obczynie ale jednoczenie budujce z naszymi dziemi i modzie, ludmi tu w Polsce pomost midzykulturowy. Budowa go bd 4 pokolenia Polakw. Przewidujemy spotkania z ludmi tworzcymi histori i kultur polsk. Pragniemy wspiera integracj wyjtkowego ruchu polonijnego na dalekiej Syberii poprzez utworzenie Kreso campu dla dzieci zorganizowanych wok zespou folklorystycznego.

Syberyjscy potomkowie Mazurw kultywuj tradycj ziem swych ojcw. Pieczoowicie zbieraj pamitki i dawne zapiski wspomnie. Grup docelow stanowi dzieci i modzie zgromadzona wokoo polskiej kultury i osoby Polaka Sergiusza Leoczyka naukowca i dziaacza z Syberii. Adres: Abakan, Rosja-Syberia. Miniusisk.

Minusisk?70.tysicznemiastopooonenapoudniuKrajuKrasnojarskiegow

SyberiiWschodniej,20 km.odAbakanustolicyRepublikiChakasji.OdlegoodMinusiskadoPolski

wynosiponad5000km.MiastoiokolicezamieszkujekilkatysicyPolakw

iosbpolskiegopochodzeniapotomkwpolskichzesacwi dobrowolnychosadnikwzPolskiiKresworaz Mazur zprzeomuXIX XXww.

PolonijnaorganizacjawMinusisku prowadziszkksobotnio

niedzieln,zajmujesidziaalnocibadawcziwystawow.

Prowadzidwazespoy: dziecicychoreograficzny?Wesoeobcasiki?

idorosyzespwokalny?CzerwoneJagody?.

Od2000rokuw eterze?RadiaMinusisk?2razywtygodniusaudycjepolonijnegoradia?Rodacy PoloniaMinusiska?.

OrganizacjapolonijnawMinusiskurwniemaswojeoddziaywKaratuzskoje,

MaejMinusieiSzuszeskoje.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/syberyjski-krakowiaczek

Program POMOST to aktywizacja kilku pokole Polakw niezalenie od miejsca ich zamieszkania. Zamierzamy przez 10 dniowe warsztaty przede wszystkim dziennikarskie dla dzieci z Syberii potomkw Mazurw doprowadzi do utworzenie zespou modych aktywnie dziaajcych dziennikarzy podtrzymujcych polskie tradycje na obczynie zaprzyjanionych z dziemi i modzie w Polsce, tworzcych pomost midzykulturowy. Radio internetowe i studio nagraniowe jako forma wzajemnej edukacji bdzie narzdziem podtrzymywania staych wizi swoistym spoiwem czcym wszystkie serca, ktrym bliskie s kresowe tradycje.


Kreso camp to obz o charakterze edukacyjnym ukierunkowanym take na ekologi ? ukazujcy pikno wyjtkowych Mazur i polskiej przyrody wpisujcy si doskonale w Kampani MAZURY 7 Cudem wiata i organizowany ju od 15 lat Festiwal Kultury Kresowej poszerzajcy jego tradycyjna formu. Suy ma nie tylko promowaniu kultury polskiej i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, ale take udzieleniu pomocy dydaktycznej w postaci warsztatw dziennikarskich, ktre zostan zorganizowane dla tych dzieci a efektem ktrych powsta ma min dokumentacja wspomnie rodzin mazurskich, ktre los rzuci w dalekie regiony Syberii. Zamierzamy stworzy materia reporterski z czasu trwania Kreso campu z moliwoci penej jego publikacji w wszystkich dostpnych nam mediach. Zajcia integracyjne z mrgowskim Modzieowym Domem Kultury dla zaproszonych dzieci i modziey prowadzone bd przez osoby zwizane od lat z wiatem ekologii oraz dziennikarskim, min. przez osoby starsze ktre przekazywa bd dzieciom swoja wiedz i dowiadczenia. Po powrocie na Syberi uczestnicy obozu bd mieli na portalu radia swoje stae miejsce, gdzie umieszcza bd mogli wane dla siebie informacje korzystajc z umiejtnoci jakie nabd w trakcie trwania Kreso campu. Mamy nadziej na kontynuacj podobnych obozw w kolejnych latach i powikszanie w ten sposb spoecznoci skupionej wok naszego radia a przez to upowszechnianie wiedzy o naszym regionie i o Polsce, naszym jzyku i kulturze w rodowiskach polonijnych . Integracja pokole polakw i rodowisk polonijnych we wsplnych dziaaniach wpywa bdzie na ksztatowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polakw w wiecie. Marginalizacja ludzi starszych to problem wystpujcy bowiem nie tylko w Polsce. Historia Mazur czya ze sob wiele wyzna i narodw przede wszystkim Polski i Niemiec ale nie tylko. W tym wypadku signa a do dalekiej Rosji. Ten szczeglny charakter regionu Warmii i Mazur czcy przez wieki tyle przeciwiestw chcielibymy zachowa i propagowa. Czas prezydencji naszego kraju w UE to dobry okres by o tym wspomina.

Jako wspczeni mieszkacy Mazur czujemy si spadkobiercami historii tych ziem. Program Pomost ma by ogniwem spajajcym przeszo i teraniejszo, czcym pokolenia i losy ludzkie. Narzdziem dla rozwoju i wzajemnej wsppracy w duchu tolerancji midzypokoleniowej, midzykulturowej, ponad granicami, zgodnie z misj , jak wyznaczyo sobie Stowarzyszenie Zielone Dzieci.

Program POMOST to wiele dziaa o znaczeniu socjologicznym oraz utworzenie platformy internetowej i obywatelskiego radia internetowego czcego pokolenia . Pomost przerzucony ponad czasem i histori czcy serca i umysy uatwiajcym komunikacj a przez to wzmacniajcym inicjatywy obywatelskie a dziaajcym w przestrzeni publicznej polski i Polonii zamieszkaej poza granicami naszego kraju.

Powoujc do ycia radio?Pomost? z studiem nagraniowym w Mrgowie chcemy wpisa si w nurt "myl globalnie dziaaj lokalnie". Studio otwartych drzwi z dostpem oglnym skierowane do 4 pokole ktre bd mogy odnale w nim swoje miejsce. Warmia i Mazury to gwny nasz obszar dziaania,to forma promocji regionu z najwaniejszymi jego walorami przyrodniczymi, potencjaem kulturowym i ludzkim. Radio "Pomost"bdzie wsppracowa z Radiem Wnet w zakresie uruchomienia radia internetowego, bdcego spoiwem, komunikatorem, cznikiem pomostem czcym wszystkie serca, ktrym bliskie s kresowe tradycje.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/program-pomost-kreso-kamp

Sia Zieleni - w krainie tysica jezior i zielonych lasw.
Puszcza Piska, Mazurski Park Krajobrazowy, miejskie parki i ogrody jordanowskie, stare sady, przydrone aleje w poczeniu z dziaalnoci artystyczn s przedmiotem naszych bada. Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw, a w nim nasze projekty, ktre stawiaj sobie za cel stymulacj rozwojow dzieci i modziey w kierunku filozofii gbokiej ekologii. Chcemy obdarowa Was olbrzymi si zielonej terapii tkwicej w wiecie natury.Pragniemy pokaza prawdziw jej moc,ktr mona znale wszdzie.
Nasze cele realizujemy rwnie poza Mazurami jako zieloni wolontariusze w Fundacji "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie wsppracujemy organizujc zielone warsztaty. To wiele ciekawych akcji prowadzonych z ca placwk tj. Zespoem Szk Specjalnych nr.78 im.Ewy Szelburg- Zarembiny oraz wydziaem promocji zdrowia w CZD .Wsplnie z Zielonymi Dzieciakami z Mazur stanowimy wsparcie dla maych pacjentw i ich rodzicw. Wszystkie nasze pomysy i projekty w okresie trzech lat od 2007 roku byy realizowane w programie animacji spoecznej "Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw" a znajduj si na stronach internetowych naszych trzech blogw. Zapraszamy!

Ostatnio realizowane projekty to: "Zaczaruj mazursk wiosn i podaruj j innym "-zielone warsztaty o charakterze otwartym, udzia przez Zielone Warsztaty w Spartakiadzie Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Mrgowo 2009, letni projekt integracyjny pt " Noc witojaska", warsztaty gbokiej ekologii z p. Jolanta Giers z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, Instalacja florystyczna -"Tryptyk Mrgowo - moje miasto". Wspuczestnictwo w 3 Forum Ochrony Mazurskiej Przyrody prowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej z udziaem Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Specjalne warsztaty historyczne "Zielone w kolorze niebieski" gdzie nasze dzieci wykonay pikne prace nawizujce do bogatej kultury ydowskiej naszego miasta i regionu. Projekt " Ocalmy pami" wsprealizowany na zaproszenie Seeik - mazurskiego koordynatora zosta wyrniony przez FODZ tytuem "Projektu miesica - grudnia 2090 roku". Wspaniay "Zielonobrody Mikoaj" czyli zielone warsztaty witeczne oraz styczniowe - FlorCarnavall w WOP w Mrgowie byy szczeglnym prezentem dla wszystkich dzieci.
Uczestniczymy rwnie w wielu akcjach charytatywnych poprzez dziecice prace i warsztaty ekologiczne. Jedn z nich jest impreza "By dla innych" organizowana przez MDK w Mrgowie na rzecz dzieci niepenosprawnych.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa