Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
poniedziałek, 06 czerwca 2011 16:49

ZORGANIZOWALIMY LETNI AKCJ ? Mazurskie witezianki? z udziaem dzieci z Modzieowego Domu Kultury z Mrgowa oraz Szkoy Podstawowej w Krutyni i IP CZD W Warszawie

Wszystkie dzieci mogy wzi udzia w inscenizacji teatralnej odnoszcej si do tradycji Nocy wietojaskiej

Razem z Fundacj Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii IP CZD w Warszawie jako WOONTARIUSZE prowadzilimy dziaania w zakresie zielonych warsztatw i wolontariatu organizujc wsplnie na oddziale onkologii zajcia tematyczne z ekoflorystyki pod nazw ?Mazurskie spotkania z przyrod?. Terapia przez rne dziedziny sztuki w tym Eko-florystyk. Program trwa od 2007 roku.

W roku 2010 przy wsppracy z Bogumi Ryck i Biurem Obsugi Pacjenta program rozszerzylimy o kolejne kliniki IP CZD. Dzieci terminalnie chore mog spotyka si z natur przez odpowiednio dobrane tematycznie tzw zielone warsztaty- celem jest integracja rodowisk dziecicych i niesienie pomocy, gdzie dzieci tworz dla dzieci.

WWW.naszedzieci.org.pl

 
poniedziałek, 06 czerwca 2011 16:45


Fundacja Ochrony Dziedzictwa ydowskiego przyznaam nam okolicznociowy dyplom a my zaprosilimy do programu Zesp Szk w IP CZD. Efektem jest powstanie w miesicach letnich Akademii Judaizmu.

Przeprowadzilimy zajcia pod nazw ?Zielona witynia Tory?. Razem ze Stowarzyszeniem Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w Mrgowie realizowalimy projekt ? Tolerancja a spoeczestwo?.

Za spraw konkursu im. Prof. Abrahama Heschela pod t sam nazw ?Tolerancja i spoeczestwo obywatelskie? przeprowadzilimy wsplnie zajcia z animacj tematyczn i warsztatami. ?Zielone warsztaty w kolorze niebieskim? ? wpisay si w program Fundacji Ochrony Dziedzictwa ydowskiego.

Cay projekt zosta oficjalnie nagrodzony tytuem projektu Miesica Grudnia.Wszystkie materiay znajduj si na stronie WWW.fodz.pl

 
poniedziałek, 06 czerwca 2011 16:41

Zrealizowalimy projekt ? Drobne skarby ziemi mrgowskiej? I EDYCJA,

ktry wygra konkurs ogoszony przez Urzd Miasta Mrgowa. Zosta zrealizowany jako zadanie publiczne przy wparciu Gminy Miasto Mrgowo

Istot projektu jest aktywizacja rodowisk dziecicych w celu dziaa z zakresu ochrony dziedzictwa historii regionu. Dzieci jako uczestnicy mogli przez warsztaty i spotkania aktywnie wczy si w prac Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum Miasta Mrgowa. Sesje warsztatowe i wykad znanego regionalisty i historyka Ryszarda Bitowta spopularyzoway temat ochrony zabytkw. Program przyblia zagadnienia tworzenia kolekcji i zapisu historycznego. Objaniajc zasady digitalizacji tworzymy wzbogacone o kolejne zapisy Zielone Archiwum Mwionej Historii. Projekt prowadzilimy przy wsppracy z Muzeum Warmii i Mazur oraz Archiwum Akt Nowych. Na nasze zaproszenie skierowane do MKiDN przybya na wizyt studyjn specjalistka AAN z Warszawy- Anna Wasilewska. W zajcia wczylimy Grup Rekonstrukcji Historycznej ? Pisudczycy Rocznik 1920. Ponad 70 dzieci wczona w projekt poznaa zasady konserwacji i pracy w pracowni konserwatorskiej, zasady tworzenia kolekcji i jej zabezpieczenia oraz budowania relacji reportaowej. Program o charakterze integracyjnym prowadzilimy pod patronatem RADIO WNET dodatkowo wzbudzi zainteresowanie lokalnych mediw. Powstao wiele publikacji, ktre mona odtworzy na naszych stronach internetowych. WWW.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenie Zielone Dzieci rok 2009/2010
niedziela, 07 marca 2010 00:00


NASZE PIERWSZE DZIAANIA w ramach pracy Stowarzyszenia

? Zielone Dzieci? za rok 2009/2010

1. Wanym projektem 2009 roku byo III Forum Ochrony Mazurskiej Przyrody.

Mrgowo. Obchodzono wito Drzewa, ktre odbyo si w ramach III Forum Ochrony Przyrody Mazurskiej organizowanej przez SEEiK. Akcja przebiega pod hasem edukacji ekologicznej i przyrodniczej. ?wito drzewa? wspary ?Zielone Dzieciaki?. Mazurski Park Krajobrazowy z Krutyni, Modzieowy Dom Kultury w Mrgowie i Centrum Kultury i Turystyki w Mrgowie. wito Drzewa obchodzone jest 10 padziernika. To oglnopolska akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Ekologiczno ? Kulturalne Klub Gaja, w ktr samorzd, organizacje i mieszkacy Mrgowa wczaj si rokrocznie. Zaprosilimy do programu na ternie naszego miasta Fundacj Zielone Puca Polski i Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Dodatkow atrakcj bya wystawa edukacyjna powicona mrgowskim ydom, na ktrej prezentowano materiay zwizane z ich histori oraz prace uczestnikw konkursu SEEiK im. Prof. Abrahama Heschela ?Tolerancja i spoeczestwo obywatelskie?. Szczeglnym zainteresowaniem ze wzgldu na przygotowania do Dni Papieskich cieszya si praca Daniela Tworka z Prusinowa, ukazujca Jana Pawa II i rabinw.

GRUDZIE 2009

2. Udzia w Konferencji ? RAZEM IP CZD?

W Warszawa, dn.04.12.2009 5 grudnia odbya si konferencja Pt. Midzynarodowy Dzie Wolontariusza. Honorowy Patronat sprawowaa
Pani Maria Kaczyska Maonka Prezydenta RP

Patronat medialny nad spotkaniem sprawowa Magazyn Pielgniarki i Poonej Radio Wnet- Zielone Dzieciaki www.radiownet.pl Organizatorzy: Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" www.czd.pl Mazowiecka Regionalna Sie Szpitali Promujcych Zdrowie Polska Fundacja Pomocy Dzieciom www.pfpd.pl Miejscem konferencji bya Aula Instytutu, sala 119, I pitro, blok F. Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa. Zaprezentowano Programy Wolontarystyczne w Szpitalach Promujcych Zdrowie nasz udzia zaznaczylimy przez PROGRAM ZIELONEGO WOLONTARIATU oraz dziecice prace i zielone warsztaty. ?Zielone Dzieciaki dla IP CZD" zrealizowane przez Zofi Wojciechowsk ze Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Nadrzdna zasad zielonego wolontariatu jest niesienie pomocy kadej istocie w wiecie ludzi i przyrody. Przez id zielonych warsztatw chcemy budzi poczucie odpowiedzialno za losy tego, co stanowi si dla wielu z nas to dziecicy Zielony Wolontariat z Mazur.

W konferencji wziy udzia liczne organizacje i stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne - wspaniali wolontariusze wspierajcy swym sercem CZD, gdzie przebywaj dzieci terminalnie chore z caej Polski. Fundacja Nasze Dzieci, Polska Fundacji Pomocy Dzieciom, Ex Animo, Fundacja Mederi, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonuri i Choroby Rzadkie Ars Vivendi. Instytucje wspierajce i placwki dydaktyczne wsppracujce ze szpitalem w Midzylesiu. Na konferencji wystpia Zofia Wojciechowska z prelekcj na temat programu Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw realizowanego od 2007 r. Zostay zorganizowane pokazowe Zielone Warsztaty obrazujce nasze dziaania w ramach tzw. "zielonej terapii" przez ekoflorystyk. Wrd tak zaszczytnego grona Stowarzyszenie " Zielone Dzieci" i mrgowska placwka Modzieowy Dom Kultury zostao wyrnione specjalnymi nagrodami-albumami. Jeden z nich zawiera niezwykle serdeczna dedykacj dla wszystkich mieszkacw i wadz miasta Mrgowa. Na sesji miejskiej przekazalimy go na rce Rady Miasta Mrgowo tak by mg on trafi do mrgowskich zbiorw archiwum z pozdrowieniem od Centrum Zdrowia Dziecka.

3. W GRUDNIU Stowarzyszenie zoyo wizyt w Centrum Wolontariatu w Warszawie. Tam odbywao si spotkanie wolontariuszy, ktremu towarzyszya Radiowa JEDYNKA Polskie Radio Program 1. W spotkaniu poruszalimy tematu wiadomoci i potrzeby wsplnego dziaania.

4. Opracowalimy w 2009 roku Program ...Zielone Archiwum Mwionej Historii, ktry jest w obecnym roku kontynuowany przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci. To nasze mazurskie wydanie OCALI OD ZAPOMNIENIA gdzie staramy si stworzy wspania okazj do zaszczepienia modemu pokoleniu pami o wyjtkowych miejscach i ludziach oraz czsto take o ich tragicznej historii z czasw powojennych.

" DROBNE SKARBY ZIEMI MRGOWSKIEJ" to zapis dziejw regionu widzianych przez pryzmat losw konkretnego czowieka. Pan Ryszard Bitowt- regionalista i mrgowski historyk oraz jego unikatowa kolekcja s przedmiotem naszej statutowej troski. Szeroki wymiar edukacyjny oraz spoeczny Programu ZAMH polega take na integracji rodowisk edukacyjnych, samorzdowych i spoecznoci lokalnych. Celem Programu jest zebranie, zarchiwizowanie i udostpnienie w postaci cyfrowej opisw zabytkw przyrody ich niezwykej przeszoci, tworzenie tzw. drzewnych yciorysw w miejskim parku ,powstaym na pocztku ubiegego stulecia. Gromadzimy repliki zdj, dokumentw i informacji o SKARBACH ycia codziennego ludzi zwizanych z dziaalnoci na rzecz przyrody, ktrzy powoli odchodz w zapomnienie. Rdzenni mieszkacy Mazur, Mrgowianie, Repatrianci, Kresowiacy... Materiay w formie reportau i nagra s starannie archiwizowane, a nastpnie w postaci cyfrowej umieszczane na portalu RADIO WNET ZIELONE DZIECIAKI WWW.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/.

5. PROJEKT ?PODARUJ DZIECKU UMIECH? 2010 program zielonych warsztatw, bdcy kontynuacj dziaa od 2007 roku prowadzony na zasadzie wolontariatu i realizowany w 2009 w ramach projektu FIO z Fundacj Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. www.naszedzieci.org.pl

6. 2009/2010 r. PROJEKT- SIA ZIELENI- DRZEWKA DLA YCIA. Kampania Oglnopolska- Szkoy dla przyrody.

Projekt w ramach ?Szkoy dla przyrody. Poznaj, szanuj, chroni ? kampania promujca szkolne projekty ochrony najwaniejszych wartoci lokalnej przyrody? realizowany przez Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wspfinansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt napisany przez obecnego prezesa Stowarzyszenia wygra we wrzeniu 2009 r oglnopolski konkurs i realizowalimy go na zasadzie kontynuacji jako Stowarzyszenie Zielone Dzieci. www.pracownia.org.pl

Sia Zieleni ? drzewka dla ycia, by projektem adresowanym do dzieci na Mazurach przy wsppracy wielu instytucji. DRZEWO symbol dugowiecznoci i prawdziwej siy ducha. Drzewko dla ycia? czowieka, by ochroni go przed nim samym, czynic z niego przyjaciela natury. Zamierzamy w niezwyky sposb, przez rne bodce, sensorycznie budowa przyja z przyrod i przybliy jej tajemnice maemu czowiekowi, dziecku. Uwiadomienie wartoci prawidowych relacji pozwoli otworzy drog do zrozumienia siebie. Celem projektu jest take nauka, oznaczania wrd drzewostanu drzew, ktre chroni i karmi. Przez spotkania z przyrodnikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego chcemy przybliy lokalne pomniki przyrody. Budowa wspprac midzy spoecznoci miasta a organizacjami proekologicznymi i obrocami przyrody a pracownikami Mazurskiego Parku- mamy nadziej w przyszoci Narodowego. W projekcie bior udzia dzieci niepenosprawne z Zespou Szk Specjalnych, ktre s jego gwnymi adresatami oraz inne grupy modziey. Propagujemy zasad zielonego wolontariatu i mamy szans, e dziki przewidzianym zajciom uda si zaczepi t ide wrd uczestnikw. Do projektu zaprosilimy Modzieowy Dom Kultury w Mrgowie oraz Przedszkole ekologiczne ? Stokrotka?. Ponadto bior w nim udzia Szkoa Podstawowa w Krutyni, Przedszkola ? Bajka? oraz ? Kubu?, harcerze Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrgowie, dzieci- pacjenci Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Zesp Szk Szpitalnych w Szczecinie, wietlica Stowarzyszenia Pomocy Osobom Dotknitym Autyzmem w Czstochowie. W ten sposb tworzymy ?zielony most ?dziki, ktremu rozwinie si dalsza wsppraca miedzy placwkami a tym samym dziemi z rnych rejonw Polski.

Promocja lokalnej przyrody i wymiana informacji midzy Zielonymi Dzieciakami przysuya oglnej edukacji jego uczestnikw. Przez porwnanie dowiadcze rozwija si wyobrania i ksztatuj si nawyki proekologiczne. Materia z zaj warsztatowych i spotka jest publikowany na bieco na naszych internetowych zielonych blogach w ten sposb dzieci maj moliwo penego kontaktu z projektem i s dodatkowo motywowane do wykonywania powierzonych zada. Na zasadzie przyjacielskiej rywalizacji kreuj wasne pomysy. Projekt jest tak skonstruowany by zapewnia dowolno ewaluacji zgodnie ze specyfik grupy realizatorw. Praca metod arteterapii, reportau i dokumentacji przyrodniczej oraz z zakresu innych dziedzin sztuki pozwoli na pene zrozumienie zasad zrwnowaonego rozwoju. Projektowi na wszystkich zajciach i spotkaniach towarzyszy nasza specjalna barokowa muzyka, ?podarowana? Zielonym Dzieciakom na potrzeby projektu . Nagarnia Pro Musica Antiqua z Olsztyna dedykowane mazurskiej i warmiskiej przyrodzie uzupeniaj rozwj emocjonalny uczestnikw projektu. Kady z utworw rozpoczyna si naturalnymi odgosami ptakw. Usyszymy bociany, mazurskie wrble i sikory. Muzyka jest naturalnym tworem ywego lasu z jego szumem lici i brzmieniem piewu ptakw. Warsztaty prowadzone byy w grupach integracyjnych gdzie rol opiekuczych wolontariuszy sprawuj dzieci z MDK. Powierzone zadania realizowane byy w zespoach pod kierunkiem wymienicie przygotowanych pedagogw. Pracowalimy metod szkolnego projektu z dziemi w kilku kategoriach wiekowych.

W zapisie ZIELONEGO ARCHIWUM w dniu 7 grudnia istnieje taka relacja:

" W pierwszych dniach grudnia w Modzieowym Domu Kultury odbyy si warsztaty SIA ZIELENI w ramach projektu "Szkoy dla przyrody" realizowanego przez Pani Zosi Wojciechowsk i zielone dzieciaki, ktrymi rwnie jestemy. Projekt jest prowadzony pod patronatem Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i wspfinansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…
 
sobota, 06 marca 2010 00:00

Projekt w ramach „Szkoy dla przyrody. Poznaj, szanuj, chroni – kampania promujca szkolne projekty ochrony najwaniejszych wartoci lokalnej przyrody” realizowany obecnie przez Pracowni na rzecz Wszystkich Istot jest wspfinansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt napisany przez obecnego prezesa Stowarzyszenia wygra we wrzeniu oglnopolski konkurs i realizujemy go obecnie na zasadzie kontynuacji jako Stowarzyszenie Zielone Dzieci. www.pracownia.org.pl
Sia Zieleni – drzewka dla ycia, jest projektem realizowanym na Mazurach przy wsppracy wielu instytucji.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia111213141516171819następnaostatnia»

Strona 17 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa