Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
wtorek, 07 czerwca 2011 06:01

113 powiatw zadeklarowao swoje uczestnictwo w projekcie Dobry Klimat dla Powiatw.
Dzielimy si wiadomoci , i jednym z takich powiatw jest
POWIAT MRGOWSKI bierzemy udzia w tak wanym dla ekologii a tym samym istotnym dla rozwoju zielonych Mazur projekcie. Zostalimy wczeni w prace projektu . Zofia Wojciechowska prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci zostaa mianowana LISO.

Ju w czerwcu zostanie 110 przeszkolonych lokalnych wsppracownikw projektu, tak zwani Lokalni Inicjatorzy Spoeczestwa Obywatelskiego, czyli LISO, rozpoczn badania ankietowe w powiatach. Wyniki tych bada bd podstaw do poznania rzeczywistego stanu lokalnych dziaa na rzecz ochrony klimatu i jednoczenie okrelenia poziomu wiedzy ekologicznej badanych, m.in. urzdnikw i lokalnych liderw opinii publicznej, osb zaangaowanych w lokalne dziaania spoeczne, lokalnych przedsibiorcw.


Lokalni wsppracownicy projektu Dobry Klimat dla Powiatw to osoby, ktre wyrniaj si w swoim rodowisku zaangaowaniem w sprawy zwizane z ochron rodowiska.

Zarzd Powiatu Mrgowskiego, majc na uwadze ochron klimatu oraz ch aktywnych dziaa na rzecz poprawy stanu powietrza atmosferycznego w powiecie mrgowskim postanowi o przystpieniu do projektu pn. ?Dobry Klimat dla Powiatw" realizowanego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Zwizek Powiatw Polskich oraz Community Energy Plus ze rodkw LIFE+ oraz NFOiGW.

Dziaania projektowe bd trway do koca sierpnia 2015 roku, przyznana dotacja ze rodkw LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze rodkw NFOiGW 811 438 euro (45%). Pozostae 90 248 euro (5%) zapewni w/w partnerzy projektu.

Instytut na rzecz Ekorozwoju jest liderem projektu, a jego krajowym partnerem realizujcym gwnie konferencje oraz dziaania informacyjne skierowane bezporednio do samorzdw ? Zwizek Powiatw Polskich, organizacja samorzdowa majc na celu aktywizacj wadz samorzdowych do rnego rodzaju dziaa, w tym do ochrony rodowiska i klimatu.

Partnerem zagranicznym projektu jest Community Energy Plus ? brytyjska organizacja, ktra dziaa gwnie w Kornwalii, ogoszonej przez brytyjski rzd pierwszym niskowglowym regionem w tym kraju.

Celem przedsiwzicia ?Dobry Klimat dla Powiatw" jest aktywne zaangaowanie polskich samorzdw w dziaania prowadzce do ograniczenia emisji gazw cieplarnianych oraz suce lepszej adaptacji do zmian klimatu. Rwnie wane, obok podejmowania przez powiaty dziaa na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiza, ktre przyczyni si do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obnienia kosztw funkcjonowania poszczeglnych jednostek samorzdu.

Dziki uczestnictwu w projekcie powiat bdzie mia moliwo zdiagnozowania stanu powietrza atmosferycznego na swoim terytorium, a take organizacji lokalnych debat publicznych, podczas ktrych mieszkacy powiatu bd mogli podzieli si swoimi pomysami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian.

Aktywni uczestnicy projektu mog wzi udzia w Sieci powiatw na rzecz klimatu, otrzyma moliwo obliczenia dla swojego terytorium ladu wglowego czy wykonania dla gwnego miasta w powiecie programu niskowglowego rozwoju.

Wszystkie te narzdzia mog w istotny sposb pomc w przygotowaniu si do korzystania ze rodkw UE na lata 2014-2020 gdy ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniajcych warunkw bd kluczowym tematem nowej perspektywy finansowej Wsplnoty.


Koordynatorem projektu jest Wojciech Szymalski.
INFO: DOKLIP

http://www.ine-isd.org.pl/

http://www.chronmyklimat.pl/ (vortal powicony problematyce ochrony klimatu)

http://natura2000.org.pl/ (portal powicony Naturze 2000 i turystyce)

Specjalnie dla nas w wywiadzie- Koordynator projektu Dobry Klimat dla Powiatw Wojciech Szymalski , ktry by gociem Radio Wnet.


Do wsppracy wybralimy osoby, ktre chc promowa odpowiedzialne podejcie do ochrony klimatu w lokalnej spoecznoci. Tworzc projekt i powoujc LISO przywiecaa nam idea pobudzania zaangaowania lokalnych obywateli w sprawy adaptacji do zmian klimatu. W przyszoci planujemy rwnie lokalne debaty ? dodaje Wojciech Szymalski koordynator projektu.

Eksperci z Instytutu na rzecz Ekorozwoju opracowuj obecnie metodologi obliczenia ladu wglowego w powiatach. Wkrtce w piciu zgoszonych do projektu powiatach, rozpoczn si mudne obliczenia. Wyniki oblicze ladu wglowego poznamy w przyszym roku.

List powiatw uczestniczcych w projekcie mona znale na stronie:
www.chronmyklimat.pl/lang/pl/page/powiaty/id/106/


Stowarzyszenie Zielone Dzieci wyrnione zostao zaproszeniem na konferencj zapoznawcz z mianowanymi na LISO dziaaczami ekologicznymi, bdziemy si przyglda projektowi od rodka.

Jako LISO ! Reprezentujc w projekcie Powiat Mrgowski bd jednoczenie relacjonowa przebieg prac w Radio Wnet.

Zapraszam na kolejne spotkania z Dobrym Klimatem dla Powiatw.

Zofia Wojciechowska

 
Nasze spotkania autorskie- red. Krystyna Zienkiewicz
poniedziałek, 06 czerwca 2011 19:09

Opowiemy o naszym SPECJALNYM GOCIU STOWARZYSZENIA ZIELONE DZIECI .
Spotkanie organizowane wsplnie we wsppracy z UM Mrgowa, Centrum Kultury i Turystyki oraz Bibliotek Miejsk w Mrgowie


Krystyna Zienkiewicz
Urodzona 2 padziernika 1944 roku w Norymberdze ( crka polskich
robotnikw przymusowych wywiezionych do Rzeszy), od 1946r. mieszka w
Warszawie. Z wyksztacenia etnolog, z zawodu redaktor encyklopedii,
publicystka niezalena. Ukoczya Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika w Warszawie, nastpnie w l. 1962-67 Wydzia Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Katedr Etnografii, nastpnie dwuletnie podyplomowe Studium
Afrykanistyczne na UW.

W l. 1967-74 pracowaa w Pastwowym Muzeum Etnograficznym, nastpnie w
1974-92 w Muzeum Azji i Pacyfiku. W l. 1977-92 bya redaktorem
merytorycznym Redakcji Historii Encyklopedii PWN. Bya te koordynatorem
encyklopedii ? ydzi polscy- historia i kultura.

Od 1980 czonek ?Solidarnoci?. W latach 1992-97 czonek Ruchu
Odbudowy Polski, jednoczenie Stowarzyszenia ZCHN- Instytutu Obrony
Dobrego Imienia Polski i Polakw. W 1997 roku dziennikarz w ?
Gosie?, od 1997 do 2000 roku publikowaa w lokalnych gazetach
rwnie w biuletynie Kresowego Ruchu Patriotycznego ( ? Glosie
Kresowian?).

Jako crka Woyniaka ? ojciec pochodzi ze znanej woyskiej
rodziny Bernatowiczw- zaangaowaa si w dziaalno organizacji
Kresowiakw- Kresowego Ruchu Patriotycznego.

Od 2001 roku jest czonkiem Oddziau Warszawskiego Stowarzyszenia ?
Wsplnota Polska?. 2005 roku opracowaa koncepcj ? Leksykonu
stosunkw polsko- ukraiskich?


AUTORKA ksiki o prof. Andrzeju Stelmachowskim pt. ?Andrzej
Stelmachowski .Pragmatyczny Romantyk? wydanej w 2010 roku przez
wydawnictwo OGRAF

relacja www.radiownet.pl/#/publikacje/spotkanie-autorskie

 
poniedziałek, 06 czerwca 2011 17:45

Dzie Ochrony rodowiska jest dla nas wanym dniem. W ramach naszych dziaa Stowarzyszenie Zielone Dzieci zorganizowao spotkania z natur, ktre miay miejsce podczas Spartakiady Dzieci i Modziey. Zielone Warsztaty su budowaniu dialogu miedzy ludmi a dziaaczami ekologicznego ruchu. wiatowy dzie Ochrony rodowiska obchodzony jest 5 czerwca. W roku 20011 inicjujemy cykl spotka z eko-florystyk. Poznajemy rodowisko obserwujc jego zmiany. Refleksja skania do dyskusji i kolejnych dziaa a to jest naszym celem

wiatowy Dzie rodowiska obchodzony jest w ponad 100 krajach od roku 1972. Zosta on proklamowany przez Zgromadzenie Oglne ONZ na Konferencji w Sztokholmie, ktra odbya si 5 czerwca 1972 roku. Mimo, e w Polsce dzie ten obchodzony jest od lat nie zyska jeszcze statusu takiego jak Dzie Ziemi. Uwaamy go za wany. Spotykamy si w przedszkolu, szkole i na miejskich imprezach rozdajc broszury.

Na naszych zielonych warsztatach pojawiy si specjalne publikacje ekologiczne i materiay edukacyjne podarowane dzieciakom przez p Senatora Marka Konopk, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz wykonane przez dzieci i ich rodzicw birocych udzia w akcji " Przyjaciel Ziemi".

Celem akcji jest zwrcenie uwagi mieszkacw Mazur na korzyci pynce z ochrony rodowiska w codziennym yciu:

  • korzyci proekologiczne (dla rodowiska),
  • korzyci spoeczne (dla czowieka i jego zdrowia)
  • korzyci finansowe (dla naszych portfeli).

Obchody skierowane s do osb w kadym wieku, od najmodszych poprzez modzie i studentw po dorosych.

relacja fotograficzna na www.radiownet.pl

 
poniedziałek, 06 czerwca 2011 17:35

Witam Serdecznie

Pozdrawiamy z XV Spartakiady Dzieci i Modziey w Mrgowie.
W dniu 4 czerwca na Palcu Unii Europejskiej w Mrgowie odbyy si kolejne spotkania rodzinne z mieszkacami naszego miasta i regionu. Towarzyszya nam wspaniaa pogoda, tace i piew, muzyka na bbnach, wystpy zespow i wiele innych atrakcji oraz przyjaciele Spartakiady min. Mrgowianin Wojciech Malajkat oraz Sara Piasecka.

Jak co roku wziy w niej udzia dzieci i modzie niepenosprawna wraz z opiekunami, rodzicami i rodzestwem z terenu miasta, powiatu i woj. warmisko ? mazurskiego.

W Spartakiadzie uczestniczy okoo 800 osb, w tym ok. 300 zawodnikw i 250 wolontariuszy.Jednym z takich ludzi dla nas jest Pan Senator Marek Konopka. Przekazane przez Pana Senatora materiay wspomogy nasze stanowisko gdzie odbyway si zielone warsztaty eko-florystyczne.Wielobarwne kwiaty, z ktrych uczestnicy tworzyli wasnorcznie kompozycje to przygoda z przyrod a do niej doczya niezmiernie cenna edukacja ekologiczna.

Organizatorami Spartakiady s Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, Dom Pomocy Spoecznej dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnych, Zesp Szk Specjalnych w Mrgowie a nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci i nasi Wolontariusze wsparci przez Zielonych PRZYJACIӣ mogli przekaza wane przesanie dla mieszkacw Mazurskiej Ziemi - dbajmy o siebie swoje rodziny i swoja Ma Ojczyzn gdy jestemy wan czci Planety Ziemia.


Z szacunkiem Pozdrawiamy
Zofia Wojciechowska
Stowarzyszenie Zielone Dzieci Mrgowo
www.radiownet.pl/etery/zielone-dzieciaki/

 
Priorytety 2010/2011
poniedziałek, 06 czerwca 2011 17:21

Naszym priorytetem zada na 2011 rok jest zbudowanie PROGRAMU POMOST tworzcego now jako przestrzeni spoecznej. Celem UE jest najbardziej konkurencyjna i dynamiczna gospodarka wiata, gospodarka oparta na wiedzy. Rok 2011 jest Rokiem Polskiej PREZYDENCJI w UE a My jestemy uczestnikami i wsptwrcami tego celu europejskiego.

Wystarczajco ambitny aby by pocigajcy i porywajcy.

Obecny Europejski Rok Wolontariatu Propagujcego Aktywno Obywatelsk jest czasem dla nas niezmiernie wany bdc od 2007 roku wolontariuszami realizujc program animacji spoecznej pod nazw Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw zamierzamy rozwija i edukowa pokolenia Polakw w kierunku ( e) wolontariatu celem przezwyciania barier, stereotypw i uprzedze.

Budowa wzajemne poznanie si umoliwiajce integracj wielopokoleniow z wykorzystaniem edukacji, kultury i innych dziedzin sztuki oraz nauki w tym przede wszystkim ekologii itd. Tworzy nowe miejsce dla nowego Partnerstwa miedzy ludmi a wiatem.


Zapraszamy do kontaktu z nami
Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Prezes Zofia Wojciechowska

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Mrgowo

Ul. Kopernika 2c

Tel 608475 240

 
«pierwszapoprzednia1112131415161718następnaostatnia»

Strona 14 z 18

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa