Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
czwartek, 23 czerwca 2011 19:23

Dzi w wywiadzie dla Radio Wnet biolodzy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Prodziekan dr hab. Elbieta Krlak przesyaj specjalne pozdrowienia .

Obserwacje i naukowe inspiracje, prawdziwe dyskusje a pod mikroskopem i w prbwkach chruciki. Energetyczne brzmienia, pasjonujce dowiadczenia chemiczne i fizyczne, kolorowe graffiti, a to wszystko z dodatkiem wielu dziecicych umiechw - tak bawilimy si na Pikniku Ekologiczno?Naukowym, zorganizowanym na terenie IPCZD przez Zesp Szk Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg ? Zarembiny.

Piknik by podsumowaniem projektu ?Nie tra energii! ? przecz si z nami na tryb oszczdny?, sfinansowany przez Fundusz Partnerstwa, ze rodkw pochodzcych z NFOiGW w ramach Programu Szkoy dla Ekorozwoju realizowanego przez Fundacj Partnerstwo dla rodowiska. Zarwno projekt, jak i piknik obja swym patronatem Pani Burmistrz Dzielnicy Wawer ? Jolanta Koczorowska. Pod kolorowymi namiotami szybko zrobio si toczno - niesamowite dowiadczenia chemiczne i fizyczne, silnik hybrydowy, kolejka magnetyczna, ekologiczny decoupage, warsztaty z tworzenia papieru czerpanego, zielone warsztaty ekologiczno-florystyczne, zajcia z mikroskopem, loteria fantowa ? to tylko niektre z licznych atrakcji przygotowanych dla wszystkich, ktrzy przybyli, aby przywita z nami lato.

Piknik uwietni wystp Zespou ENEJ, ktry prosto z Olsztyna przywiz ze sob dobr energi i mnstwo radoci.

 
czwartek, 23 czerwca 2011 09:20

Trzymajmy si razem!

Publikujemy wywiady i rozmowy o Polsce , Polakach o nas z ks.Wiesawem Wjcikiem,TChr- dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnegow Poznaniu i moderatorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego nagranie dla Radio Wnet oraz publikowane na amach tygodnika katolickiego "NIEDZIELA"(nr30, z dn. 25.07.10)rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubi.


Ks. inf. Ireneusz Skubi:- Ksie Dyrektorze, czy Zgromadzenie Ksiy Chrystusowcw mona okreli jako zakon misyjny?

Ks. Wiesaw Wjcik TChr:- Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej to specyficzne zgromadzenie w Kociele powszechnym, a zwaszcza w Kociele polskim. Zajmujemy si wspieraniem i umacnianiem wiary wrd naszych rodakw na caym wiecie. Ponad 250 kapanw naszego zgromadzenia zakonnego od 78 lat realizuje ten szczeglny charyzmat wspierania polskich emigrantw w 16 krajach wiata na wszystkich kontynentach. Myl wic, e w jakim sensie jestemy misyjnym zgromadzeniem zakonnym.

-Czyli pierwszym celem pracy Ksiy Chrystusowcw s Polacy?

-Tak, celem naszej pracy s nasi rodacy, yjcy w rnych zaktkach wiata. Najnowsza fala emigracyjna- ludzie, ktrzy wyjechali z Polski w cigu ostatnich piciu lat- to dzi ok. 2,5 mln osb. Nie wszdzie s wypracowane struktury Kocioa emigracyjnego, std te potrzeba tam zaangaowania ksiy przede wszystkim z naszego zgromadzenia, eby Polacy mogli w miar normalnie y, majc oparcie w Kociele.

-Czego oczekujecie od kandydata do Waszego zgromadzenia?

-Naszym przewodnim hasem, ju od czasw zaoyciela naszego zgromadzenia, kard. Augusta Hlonda- wielkiego Prymasa Polski, s sowa: "Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej". Kandydat zatem, ktry zgasza si do naszego nowicjatu, a pniej decyduje si na sze lat studiw w Wyszym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, powinien odznacza si przede wszystkim umiowaniem sprawy Boej oraz mie w sobie ten szczeglny charyzmat troski o tych, ktrzy z Polski wyjechali i wci wyjedaj, oraz rozwija go.

-Jak udaje si realizowa ten charyzmat i gdzie si to na wiecie dzieje?

-Posugujemy naszym rodakom, ktrych obecnie jest blisko 18 mln na caym wiecie. Pracujemy w 16 krajach wiata- od czasw powojennych ju nie tylko na terenach Ameryki Pnocnej czy Poudniowej. Nowa fala wspczesnej emigracji polskiej zgasza potrzeby posugi polskiego duszpasterza na terenie Hiszpanii, Holandii, Irlandii Pn. czy te Islandii. To nowe skupiska polskich migrantw- nawet nie emigrantw- czyli tych, ktrzy przemieszczaj si z kraju do kraju, zwaszcza modych, w poszukiwaniu pracy. Za nimi podaj nasi wspbracia, chocia nie tylko oni, bowiem w duszpasterstwo polskojzyczne zaangaowanych jest w tej chwili ok. 1700 polskich kapanw z rnych diecezji Polski, ale rwnie z wielu zgromadze zakonnych naszej ojczyzny. Od ponad 20 lat pracujemy take na terenie Kazachstanu, Ukrainy i Biaorusi.

-Jak przygotowujecie alumnw seminarium do pracy realizujcej charyzmat Waszego zgromadzenia?

-Chciabym zaznaczy, e do naszego zgromadzenia zgaszaj si ludzie nie tylko z terenu Polski, ale rwnie ze rodowisk polonijnych Brazylii, Stanw Zjednoczonych, Kanady. Modzi chopcy po maturze, ktrzy urodzili si ju na obczynie, ale dla niektrych z nich jest to ju ich ojczyzna, poznali prac naszych duszpasterzy w swoich rodowiskach i przybywaj na studia do Polski. Specyfik naszego przygotowania praktycznego jest przede wszystkim poznawanie Kocioa i teologii oraz jzykw obcych, ktre pozwol konsekwentnie realizowa goszenie Ewangelii. Wanie w najbliszych dniach na pogbianie tzw. praktyki duszpasterskiej i poznawanie jzyka wyjedaj alumni III roku do Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, aeby czas wakacji spoytkowa na poznawanie lokalnego Kocioa, bo bd w parafiach lokalnych, nie polonijnych, i to te pozwoli im uczestniczy w kursach jzykowych.
W cigu roku, oczywicie, alumni te wyjedaj na rne akcje duszpasterskie na sobot i niedziel- dzisiaj s tanie linie lotnicze, w cigu dwch dni moemy polecie i pomaga duszpasterzom polonijnym Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii oraz spotyka si ze swoimi przyjacimi, ktrzy wyjechali w celach zarobkowych czy te tam studiuj. Tematy emigracyjne s przez to dla nich blisze.

-Jaki sposb pozostawania we wsplnocie zakonnej Waszych ksiy i braci, rozrzuconych przecie po wiecie, wypracowao sobie Wasze zgromadzenie?

-Mimo e jestemy zgromadzeniem zakonnym, nie wszdzie yjemy we wsplnotach. Wielu naszych wspbraci pracuje w oddaleniu i w samotnoci, czasem posuguj w parafiach diecezjalnych danego Kocioa jako wikarzy, a wic element wsplnotowy czsto idzie na boczny tor. Wane jest bowiem to osadzenie w Kociele lokalnym. Tworzymy w rnych krajach tzw. prowincje, czyli mamy w danym kraju swojego przeoonego oraz zarzd i raz w roku odbywaj si tam rekolekcje dla naszych ksiy posugujcych na tych terenach. Raz w miesicu organizowane s take dni skupienia, eby ci, ktrzy yj w rozproszeniu, czsto w pojedynk, mieli moliwo spotkania si, konfrontowania problemw i bycia blisko przez modlitw, a czsto i wsplny obiad.
S te takie kraje- zwaszcza w Europie, gdzie znaczna cz naszych kapanw jest zaangaowana w dziaalno Polskich Misji Katolickich- wtedy oprcz tego elementu budowania wsplnoty zakonnej uczestniczymy rwnie we wszystkich strukturach Polskich Misji Katolickich czy innych orodkw duszpasterskich, gdzie polscy kapani buduj wsplnot wszystkich polskich kapanw w danym kraju, w danym miejscu. To bardzo wane, takie poczucie wsplnoty, eby ksidz z Polski mia odniesienie do swoich wspbraci w kapastwie, nie tylko ze swojego zgromadzenia, ale i na tym terenie pracujcych.

-Mwi si dzi coraz wicej o tzw. duszpasterstwie polonijnym. Zapewne ma ono jak struktur kocieln. Czy Ksidz- jako dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej- moe nam co o tym powiedzie...

-Ju od ponad stu lat mamy stae struktury Polskich Misji Katolickich w takich krajach jak Francja czy Wielka Brytania, gdzie jest ustanowiony rektor do koordynacji caego duszpasterstwa. S te nowe wyzwania w krajach, do ktrych udaj si Polacy do pracy sezonowej. Takim krajem jest np. Holandia czy Hiszpania, dokd wyjeda czsto bardzo duo ludzi modych na kilka miesicy do prac sezonowych, czy te Niemcy, gdzie studiuje dzi blisko 10 tys. polskich studentw. Oni znaj doskonale jzyk i teoretycznie mog uczestniczy w liturgii w parafiach niemieckich. Jednak Polak bdcy poza wasnym krajem szuka kontaktu z polskim ksidzem, z kocioem, w ktrym sprawowana jest Msza w. w jzyku polskim. Takie mam dowiadczenie. Ostatnio, objedajc wszystkie parafie czy polskie misje na terenie Hiszpanii, zauwayem, e modzi ludzie np. w Walencji, blisko 60 polskich studentw, mimo i doskonale znaj jzyki: hiszpaski i niemiecki i mogliby by na niedzielnej Mszy w. w innym kociele, szukaj wsplnoty polskiej. Otwieraj si wic nowe misje katolickie w krajach, do ktrych przybywa dua fala nowej emigracji.

-Niektrzy wyraaj obaw co do praktykowania wiary przez polskich emigrantw- katolikw, cho tak wielu ich przebywa w rnych krajach Europy.

-Ksia biskupi w tych krajach czy proboszczowie miejscowych parafii czsto s zachwyceni polsk religijnoci, podziwiaj nas, e potrafimy w niedziel wszystko zostawi i modli si- bo wida pene kocioy modlcych si Polakw w wynajtym kociele w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Islandii. S dla nas peni uznania. Trzeba tylko podkreli, e jak podaj badania, jest to tylko 7-8 proc. mieszkajcych na danym terenie Polakw uczestniczcych w niedzielnej Mszy w., a wic znikomy procent. Nie moemy wic by peni zadowolenia i dumy. W wielu miastach angielskich czy irlandzkich nasi rodacy czsto w niedziel id do pracy. I chocia tamtejsza ludno, miejscowa, nie pracuje w niedziele, imigranci dla zwikszenia zarobkw podejmuj tak prac. Na nic nie maj wic czasu, cay tydzie ciko pracuj. To s te realia naszych emigrantw.

-Co ma zrobi polskie duszpasterstwo, polscy biskupi, proboszczowie, gdy wierni, najczciej modzi, wyjedaj i zostaj, przynajmniej tymczasowo, w nowym miejscu, std pytanie o Msze w., o sakramenty, o modlitw...

-Bardzo dzikuj Ksidzu Redaktorowi za to wane pytanie. Ot mamy bardzo wiele do zrobienia w Polsce, w naszych parafiach. Przede wszystkim- tu zachta do ksiy proboszczw- duo modlitwy za swoich wiernych, ktrzy wyjedaj z parafii. Ju nasz zaoyciel kard. August Hlond przed II wojn wiatow nakazywa proboszczom sporzdza specjalne spisy parafian, ktrzy wyjedali do innych krajw, eby utrzymywa z nimi kontakt, eby mieli wiadomo, e ich rodzinna parafia modli si za nich, eby nie utracili wiary, kontaktu z Kocioem. Bardzo wana jest ta modlitwa w polskiej parafii. Dlatego te w ramach naszego zgromadzenia 25 lat temu powsta Ruch Apostolatu Emigracyjnego, ktrego jestem moderatorem krajowym. Dziki naszemu zaangaowaniu i propagowaniu zasad tego ruchu w ponad 100 parafiach w Polsce mamy grupy ludzi modlcych si za tych, ktrzy z tej parafii na okrelony czas wyjechali. Ja sam bdc proboszczem na Dolnym lsku, utworzyem tak grup w swojej parafii i mog zawiadczy, e fantastycznie funkcjonuje grupa modlcych si, spotykajcych si raz w miesicu na Mszy w. i ofiarujcych modlitw za tych bliskich, ktrzy na jaki czas wyjechali, poszukujc pracy czy na studia. Oni bardzo potrzebuj za granic tej wizi, kontaktu duchowego, wiadomoci, e ich rodzina, parafia modli si za nich nieustannie.
Drugi bardzo wany element tego budowania relacji z emigrantami to kontakt z ich rodzinami, ktre zostay w Polsce, zapraszanie ich do kocioa, na plebani, rozmowa z nimi. Czsto s to dzieci, tzw. eurosieroty, ktrymi zajmuj si babcia, dziadek, lub te one same zajmuj si sob. To jest wielka tragedia dla tych wanie rodzin.

-Co moe przyczyni si do czenia Polakw na emigracji z Macierz?

-Poza relacjami personalnymi- na pewno media, i sycha je i wida w rodowiskach emigracji. Mam tu na myli Radio Maryja, TV Trwam czy Wasz katolicki tygodnik "Niedziela", ktry mona spotka w wielu parafiach polonijnych. Nasi rodacy mwi, e pierwsze wiadomoci z kraju uzyskuj wanie z tych rde, z ktrych korzystaj za porednictwem internetu. Raz w miesicu, w pierwszy czwartek miesica, transmitowana jest z Kalisza Msza w. przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina, ktra czy duchowo naszych rodakw w rnych zaktkach wiata. W pierwszy czwartek miesica i ja przedstawiam w sanktuarium w. Jzefa w Kaliszu intencje rodzin emigracyjnych i tam te nastpuje to niesamowite poczenie przez modlitw z tymi, ktrzy "poza krajem ciki wiod los", jak mwi modlitwa Ksiy Chrystusowcw. Bo trzeba wiedzie, e ycie na emigracji nie jest atwe, wymaga tak wielkiego powicenia, i nieraz nawet te ciko zarobione pienidze nie daj tyle radoci i satysfakcji, co biedniejsze ycie w kraju, ale razem, w rodzinie. Rozdzielenie to nie tylko samotno, smutek i rne naogi, to rwnie rozgoryczenie, rozbicie i rozpad wizi rodzinnych. Dlatego trzymajmy si razem! Jeeli nie moemy fizycznie, to w sposb duchowy, m.in. przez media, za ktre jestem Panu Bogu i prowadzcym ogromnie wdziczny.

-Myl, e to "trzymajmy si razem" jest bardzo wane dla caej struktury pracy duszpasterskiej Kocioa polskiego i posugi Ksiy Chrystusowcw. Chciabym wic to "trzymajmy si razem" zatrzyma w naszej wiadomoci, zwaszcza w jednej tak bardzo bolesnej i gronej dla polskiej rodziny kwestii- narastajcej lawinowo liczby rozwodw. A moe Ksidz Dyrektor ma tu jakie swoje dowiadczenia...

-To wany i wielki problem- duszpasterstwo rodzin. W ramach naszego Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, w padzierniku tego roku przygotowujemy Midzynarodow Konferencj Polonijn powicon tematowi: "Duszpasterstwo emigrantw - duszpasterstwem rodzin". Problemem jest dzisiaj wanie rozka maonkw, rozka w rodzinie. Jeeli kto decyduje si na prac zarobkow poza granicami wasnego kraju i w zwizku z tym na opuszczenie rodziny, musi wkalkulowa w to, e moe doj do jakiego zakcenia wizi maeskiej i rodzinnej. Emigracja sprzyja rnorakim zwizkom nieformalnym- czowiek czuje si zagubiony, jest sfrustrowany, czsto wykonuje prace inne ni te w Polsce, s to nieraz prace bardzo cikie i trudne, w ktrych nie moe si odnale, brak osoby, ktr kocha, brak wspmaonka, powoduje, e szuka si pewnego oparcia u osoby, ktra jest w pobliu. Dlatego, trzeba sobie postawi pytanie: Czy w yciu chodzi mi o to, ebym w maestwie realizowa jakie wasne cele, czy by dobrym mem i ojcem (on i matk), co przed Bogiem lubowaem najukochaszej osobie? Najlepszym przykadem jest dla nas wita Rodzina z Nazaretu. Zawsze byli razem. Jeeli trzeba byo ucieka do Egiptu- udawali si tam razem. Jeeli wic podejmujemy decyzj pracy sezonowej za granic, to starajmy si zrobi wszystko, eby wyjecha razem. Dzisiaj duszpasterstwa w rnych krajach podejmuj inicjatywy pomocowe dla imigrantw majce im uatwia czenie rodzin. Chodzi o to, aby nie przyjmowano do pracy tylko osb bez rodziny, ale tych, ktrzy mog by za granic ze swoj rodzin. Czowiek bez rodziny pracujcy daleko od domu nie jest szczliwy, bo pienidze nie daj dostatecznej satysfakcji, gdy brakuje na co dzie osb, ktre si kocha.
Przypomn jeszcze na koniec pikn i wan dla nas wszystkich zasad w. Augustyna z yczeniem, by realizowaa si ona rwnie w naszym codziennym yciu: "Jeeli Bg bdzie w naszym yciu na pierwszym miejscu, to wszystko inne bdzie na waciwym miejscu". I niech tak bdzie.

-ycz Ksidzu Dyrektorowi pomylnoci w piknych pracach i satysfakcji z podejmowanych dokona.

rdo: www.tchr.org/ide

 
Wizyta na Targach WSiP
środa, 22 czerwca 2011 13:07

Bylimy gocinie na targach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Zainteresoway nas nowe technologie w edukacji. Wizyta na targach WSiP okazaa si bardzo inspirujca, mona byo dowiedzie si o tym co dzieje si nowego w szkole. Organizatorzy przybliali przez specjalne warsztaty nowe narzdzia sprzyjajce interaktywnemu nauczaniu : rzutnik multimedialny, tablice multimedialne, zeszyty elektroniczne, platformy umoliwiajce zalogowanie internetowej klasy.
Wanym aspektem jest zawsze indywidualizacja nauczania i wyrwnywanie szans.
Multibook i wiele innych rozwiza przygotowanych przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oka si przydatne w naszych programach i projektach zwizanych z wielopoziomow edukacj.Wszystkich zapraszamy na relacj z Targw WSiP Warszawa 2011

Polecamy www.wsipnet.pl

oraz nasze edukacyjne www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 
KONCERT! Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
niedziela, 19 czerwca 2011 18:44

Nagrania z koncertu zespow ZHP Hufiec Mrgowo i ZHP Legionowo wiosenneczarowanie w Mrgowie adresowane dla dzieci polskich na Syberii. Wiosenne czarowanie z Legionowa do Mrgowa dla Sybirakw JEST JU W RADIO WNET do odsuchania od Przyjaci a jest z nami Senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka od pocztku sprawowania mandatu senatorskiego jest czonkiem Komisji Spraw Emigracji i cznoci z Polakami za Granic. Przedmiotem dziaania komisji jest utrzymywanie staej wizi z krajem, Polakw i osb polskiego pochodzenia zamieszkaych za granic i ich sytuacja prawna Komisja ta inicjuje i koordynuje wspprac rodowisk polonijnych, chroni dziedzictwo polskiej kultury i historii oraz opiniuje dla Prezydium Senatu plany i wykonania zada zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic.

Jednym z takich zada jest napisany przez nasze Stowarzyszenie wniosek z prob o dofinansowanie do Senatu RP pt. Program Pomost- Kresokamp. Jestemy autorami koncepcji tego programu a nasz zesp skada si z : autorki pomysu- Zofii Wojciechowskiej,Donaty Durki wsppracujcej z Festiwalem Kultury Kresowej w Mrgowie, Justyny Kucharczyk wsppracownika merytorycznego, Borysa Kozielskiego - autora koncepcji spoecznego radia.
Z przyczyn niezalenych od naszego Stowarzyszenia nie realizujemy tego wniosku a sam pomys jest obecnie wdraany siami spoecznymi i z partnerami ZHP Hufiec Mrgowo. Dziki temu dzieci polskie z Syberii dla ktrych napisalimy listy intencyjne w padzierniku 2010 przyjad na letnie kolonie do Mrgowa ju 30 czerwca.

Oto jeszcze jedna opowie z tamtych stron:

Z dziejw wsi polskiej na Syberii

100 lat temu mieszkacy wsi podkrakowskich, spod Dbrowa i innych miejsc Krlestwa Polskiego zadecydowali si wyjecha na Syberi, i przy tym dobrowolnie, bez przymusu. W tym czasie podczas reformy agrarnej Piotra Stoypina otrzymawszy zasiek na wyjazd, mona byo zaryzykowa i wyruszy w dalek drog, tym bardziej w te laty grnicy Zagbia Dbrowskiego zostali bez pracy. 59 rodzin w maju 1910 roku wyjechali kolej do stacji kolejowej Czeremchowo i dalej ju konno wyruszyli do osady, ktra pniej bdzie miaa nazw Wierszyna. Cz osadnikw od razu zacza karczowanie lasu, budowa domy i myny wodne. Niektre rodziny zim spdzili w ziemiankach. Surowy klimat syberyjski zastraszy wiele osadnikw, ale do Polski wrcili nie wszyscy. Pniej zacza si budowa szkoy, a potem i kocioa, ktry zosta powicony w 1915 roku. ycie powoli si normalizowao ? wszedzie gsty las bogaty w zwierz, jagody, grzyby oraz ziemia czarnoziem. W krwawe lata 30. trzydziestu mieszkacw wsi zostao aresztowanych i roztrzelanych, 130 dzieci zostao osieroconych. Matki ich nie tylko wychoway te dzieci, ale potrafiy da im nie ze wyksztacenie. W tym roku ukazaa si ksika ?Maa Polska w tajdze syberyjskiej? mieszkaca tej wsi Walentego Petrzyka. Jego crka, Antonina Raczek pomoga mu w wydaniu ksiki. W recenzji do rkopisu ona napisaa, e jej ojciec cae ycie zajmowa si dziejami wsi Wierszyna, szuka archiwalia, spotyka si ze starszymi mieszkacami wsi, eby nazbiera wicej materiau. Szczeglnie mu w tym pomoga jego ona Helena Nowak. Ona dobrze znaa rodowody przesiedlecw i dziki jej w ksice jest podana pena informacja o losach mieszkacw wsi. A zaczyna si ksika z ruchu emigracyjnego z Zagbia Dbrowskiego i o pierwszych wywiadowcach, ktrzy wyszukali dla ziomkw nieznane ziemie na Syberii. Znajduj si w ksice materiay o organizacji pierwszych kochozw, o yciu wocian, ktrzy nie chcieli pracowa w kochozach. Rwnie jest podana informacja o represjonowanych w latach 30. XX wieku, o ich wdowach. Duy rodzia jest powicony yciu mieszkacw wsi podczas II wojny wiatowej i o ich czynach podczas walki na frontach oraz tutaj, na tyach. Ksika zawiera 700 stron tekstu i ponad 500 zdj archiwalnych.

Anna WINOGRADOWA

Publikacja za zgod rdo:http://www.rodacynasyberii.pl/

 
Koncert na rzecz polskich dzieci z Syberii 19 czerwca!
piątek, 17 czerwca 2011 19:03

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewaj dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania.

19 CZERWCA GODZINA 13.00 KOCIӣ W. WOJCIECHA MRGOWO

Razem z ks. Wiesawem widziskim z parafii w. Wojciecha a take wadzami i mieszkacami Mrgowa,Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, MSMTEW i Senatorem Markiem Konopk, Biurem Polonijnym Senatu RP oraz wieloma innymi udzielimy im gociny na mazurskiej ziemi.


Zapraszamy podopiecznych polskiego stowarzyszenia z Syberii, ktrego celem jest dokumentowanie ladw polskoci. Od 2002 r. ?Polonia?organizuje przy pomocy finansowej Fundacji ?Pomoc Polakom na Wschodzie? coroczn Konferencj pracownikw muzealnych i archiwistw ?Polski temat w pracy muzew i archiww Chakasji i Kraju Krasnojarskiego (2002 r. ? Minusisk, 2003 r. ? Abakan, Minusisk, 2004-2007 r. ? Krasnojarsk). Prezes Organizacji Sergiusz Leoczyk jest autorem koncepcji jedynej w swoim rodzaju wystawy staej w Muzeum Krajoznawczym w Minusisku ?Polacy Kraju Minusiskiego? (2001 r.) oraz jej wersji planszowej (2003 r.), wystawy czasowej ?Polacy-przesiedlecy w Poudniowej Syberii XIX-XX ww.? w Chakaskim Muzeum Republikaskim w Abakanie (2003 r.). Oprcz wystaw przygotowanych przez miejscowe muzea Organizacja prowadzi na terenie caej Rosji wystawy udostpnione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: ?Mickiewicz-Puszkin ? poeci dwch narodw?, ?Henryk Sienkiewicz ? laureat Nobla? oraz ?Stefan eromski ? wybitny pisarz polski?. Organizacja ?Polonia? od samego pocztku powstania troszczya si o powstanie polskiego ksigozbioru, niezbdnego do nauczania jzyka polskiego oraz o propagowanie osigni kultury polskiej. Prezes ?Polonii? aktywnie wsppracuje ze wszystkimi bibliotekami na terenie Syberii, a w sprawach kompletacji z polonicami z Rosji z Bibliotek Narodow w Warszawie i Bibliotek Towarzystwa Chrystusowcw w Poznaniu.

W roku 1999 r. zrodzi si pomys zaoenia przy Narodowej Bibliotece w Abakanie Centrum Ksiki Polskiej, zaczto kompletacj ksigozbioru. W roku 2005 przy wsppracy Wydziau Konsularnego Ambasady RP w Moskwie oraz Ministerstwa Kultury Chakasji otwarto pierwsze w Federacji Rosyjskiej Centrum Ksiki Polskiej. Strona polska zaja si wyposaeniem i remontem lokalu Centrum (Fundacja ?Semper Polonia?, Fundacja ?Pomoc Polakom na Wschodzie), natomiast Ministerstwo Kultury Chakasji przydzielio stay etat kierowniczki Centrum. Obecnie Centrum Ksiki Polskiej ma szeroko zakrojon dziaalno i suy nie tylko jako wypoyczalnia, lecz take organizuje wystawy, prezentacje nowych ksiek polonijnych. Przy Centrum odbywaj si sobotnie kursy jzyka polskiego dla dorosych, dziaa klub studencki i klub kina polskiego ?Harmonia?.*

rdo : http://www.rodacynasyberii.pl

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 17

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa